Obowiązek wytwórców i odbiorców w zakresie wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE – przypomnienie

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07.10.2021 ENERGA-OPERATOR SA ponownie przypomina, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 stanowiącego realizację obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, właściciele źródeł wytwórczych B, C, D zobligowani zostali  do bieżącego przekazywania Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego  danych o dyspozycyjności i danych planistycznych. W tym celu ENERGA-OPERATOR SA z dniem 01.11.2021 udostępniła w  pod adresem https://pdk.energa-operator.pl  Portal Danych Kontrahenta (PDK) umożlwiający przekazywanie  danych o dyspozycyjności i danych planistycznych źródeł wytwórczych B, C, D.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.11.2021 wykorzystywane dotychczas do tego celu skrzynki email przestały być obsługiwane i zostały wyłączone. Tym samym jedynym kanałem pozwalającym na realizację przez wytwórców energii elektrycznej będących właścicielami źródeł typu  B, C, D obowiązku przekazywania danych o dyspozycyjności i danych planistycznych jest Portal Danych Kontrahenta (PDK).

W celu założenia konta w PDK należy przesłać na adres email generacja.info@energa-operator.pl  wypełniony i podpisany przez właściciela jednostki wytwórczej wniosek (załącznik). Wnioski prosimy przesyłać w formacie pdf. Akceptujemy skany wniosków jak i wersje podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Realizacja obowiązku przekazywania Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej przez wytwórców energii elektrycznej danych o dyspozycyjności i danych planistycznych jednostek typu B, C, D jest monitorowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Brak realizacji obowiązku może podlegać sankcjom nakładanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu email:  generacja.info@energa-operator.pl

Załączniki

doc

Wniosek o nadanie/odebranie uprawnień Użytkownika w Portalu Danych Kontrahenta

w zakresie dyspozycyjności i danych planistycznych źródeł wytwórczych B, C, D
Rozmiar pliku: 40,4 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl