Mikroinstalacje i net-biling, jak to działa?

Wraz z początkiem kwietnia 2022 roku zmienił się sposób rozliczania energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej przez nowo przyłączanych do sieci dystrybucyjnej prosumentów. Dotychczasowy system opustów - net- metering zastąpiony został net-bilingiem, czyli naliczaniem wynagrodzenia za wygenerowaną energię elektryczną, wedle najbardziej aktualnej dostępnej ceny rynkowej.

jak dziala net billing

I. Rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustowym*, przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem:

  • złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (dalej „zgłoszenie”),
  • zawarcia do 31 marca 2022 r. przez przyszłego prosumenta umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt w zakresie polityki spójności oraz złożenia do OSD w terminie do 31 grudnia 2023 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia.

II. Za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD, wskazanego w pkt. I, uznaje się:

  • datę wpływu do OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej,
  • datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej.

III. W przypadku, gdy zgłoszenie, o którym mowa w pkt. I, będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w ww. terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to prosument będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym*.

IV. Prosument, który w terminie wskazanym w wezwaniu o którym mowa w pkt III nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełenień i korekt, straci możliwość skorzystania z systemu opustowego*i będzie rozliczany w systemie net-biling**.

V. Modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania.

VI. Prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

 

system opustowy – system rozliczeń prosumentów polegający na bezgotówkowym  rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

  • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
  • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

** system net-biling – system rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.

 

+ Jak będzie się zmieniał net-biling w czasie?

Początkowo w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku cena energii ustalana będzie wg. średnich rynkowych cen miesięcznych. Po 30 czerwca 2024 roku cena energii aktualizowana ma być już w odstępach godzinowych – zgodnie z bieżącymi stawkami rynkowymi ustalonymi na giełdzie energii dla każdej godziny w ciągu doby. Sprawi to, że net-biling będzie jeszcze bardziej korzystny dla tych, którzy dostosują ilość zużywanej energii do poziomu własnej generacji .

 

infografika 2

 

Już ponad 180 tysięcy mikroinstalacji przyłączonych jest do sieci ENERGA-OPERATOR

Wedle stanu na koniec lutego 2022 roku w sieci ENERGA-OPERATOR pracowało już ponad 180 tysięcy mikroinstalacji. W trakcie ubiegłego roku przyłączonych zostało blisko 77 tysięcy mikroinstalacji, co oznacza, że przez rok ich liczba zwiększyła się niemal dwukrotnie.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl