Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rezerwacji wizyt lub konsultacji telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w systemie rezerwacji wizyt i konsultacji telefonicznych na podstawie zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu  ADO wskazanego  w pkt.4.
  6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej, podmioty świadczące obsługę prawną w zakresie realizowanych usług, podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń. ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działających na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
  7. ADO może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.
  8. Dane będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
  9. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl.
  10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl