Kradzież infrastruktury - zagrożenia

Zjawisko kradzieży infrastruktury energetycznej jest poważnym problemem, który cały czas się nasila. Kradzież dotyczy najczęściej transformatorów rozdzielczych 15/0,4 kV oraz linii napowietrznych niskiego napięcia.

Zagrożenie dla dostaw energii

To właśnie tego typu kradzieże są bardzo często przyczyną przerw w dostawach energii elektrycznej, które dotykają przedsiębiorstwa, instytucje oraz osoby prywatne.

W I półroczu 2014 roku z powodu kradzieży transformatorów aż 1 430 odbiorców ENERGA-OPERATOR zostało pozbawionych dostaw energii na skutek kradzieży lub dewastacji infrastruktury.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia

Należy pamiętać, że kradzieże infrastruktury, oprócz strat finansowych i przerw w dostawach prądu, powodują bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia. Podczas kradzieży nierzadko przewody energetyczne będące pod napięciem leżą niezabezpieczone na ziemi, a stacje transformatorowe pozostają otwarte.

Widzisz kradzież – zgłoś to

W celu przeciwdziałania kradzieżom oraz zagrożeniu bezpieczeństwa wszystkie podejrzane sytuacje (np. zauważoną ingerencję osób postronnych nieposiadających odzieży oraz pojazdów z logiem operatora systemu dystrybucyjnego przy urządzeniach elektroenergetycznych najczęściej w godzinach wieczornych/nocnych) należy zgłaszać na numer 991 lub za pośrednictwem anonimowego formularza.

EOP nie jest bierny

ENERGA-OPERATOR włącza się aktywnie w proces walki ze złodziejami infrastruktury elektroenergetycznej podejmując szereg działań mających utrudnić ten przestępczy proceder. Jest jednym z sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. To przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2012 roku przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Transportu Kolejowego. W ramach Memorandum sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań w zakresie podniesienia świadomości Polaków, a także poprawy współdziałania instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska. Inicjatywa ta została włączona do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl