Ochrona środowiska

Praktyka nr 1
Wdrożenie w ENERGA-OPERATOR systemu EMAS.

System ekozarządzania i audytu – EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest funkcjonującym w Unii Europejskiej, umocowanym prawnie narzędziem zarządzania przeznaczonym dla organizacji, które dobrowolnie podejmują zobowiązania na rzecz ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko powodowanych ich działalnością. Program zarządzania środowiskowego ma na celu zapewnienie prowadzenia działalności w zgodności z przepisami prawa środowiskowego; prowadzenia działalności z należytą starannością i skutecznością zgodnie z rozsądnymi praktykami środowiskowymi, minimalizującymi ryzyka i zapewniającymi realizację zasad zrównoważonego rozwoju; informowania i zapewniania interesariuszy, w szczególności finansowych o zgodności prawnej i wynikach monitoringu środowiskowego (zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami i wymogami) oraz realizację zarządzania środowiskowego w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia EMAS.

Praktyka nr 2
Ochrona tras przelotów ptaków.

W sprawach związanych z ochroną tras przelotu ptaków ENERGA-OPERATOR współpracuje bezpośrednio z ornitologami. Tam gdzie jest to niezbędne, firma stosuje kablowanie linii (czyli budowę linii pod ziemią). Ponadto, jeśli zachodzi taka konieczność, na linii 110 kV instalowane są tzw. odstraszacze ptaków.

Praktyka nr 3
Ochrona bocianów.

Na terenach wielu samorządów ENERGA-OPERATOR montuje platformy pod bocianie gniazda. Są one montowane w przypadku, gdy bociany przez okres dwóch lat z rzędu wyprowadzają młode z danego miejsca. Ewentualny montaż jest możliwy dopiero po zakończeniu okresu lęgowego, czyli w IV kwartale. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, w okresie od marca do połowy października (01.03.-16.10.) nie wolno ingerować w cykl zakładania gniazd, ani nawet prowadzić żadnych prac w ich pobliżu. Prace wykonywane są we współpracy z ornitologami, Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Dodatkowo na potrzeby ornitologów udostępniane są podnośniki koszowe wraz z ich obsługą w celu obrączkowania ptaków.

Kontakt w sprawie ochrony bocianów: 
infolinia 0 801 BOCIAN (nr telefonu 0 801-262-426)
oraz email bociany@bociany.pl 

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl