SORAL

Całkowity budżet:    4 574 382 PLN 
Budżet ENERGA-OPERATOR SA: 2 441 845 PLN
Dofinansowanie ENERGA-OPERATOR SA:     1 463 367 PLN
Źródło dofinansowania

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Rozwój 2014-2020. Program sektorowy „PBSE” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0250/17-00

Okres realizacji
01.06.2018 r - 31.10.2021 r
Lider konsorcjum
Polska (ENERGA-OPERATOR SA)

 


 

System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline

ENERGA OPERATOR SA, w konsorcjum z firmą Globema,  uzyskały  w 2018 roku dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do projektu badawczo-rozwojowego SORAL. Projekt prowadzony jest w obszarze pilotażowym obejmującym rejon dystrybucji w Elblągu i angażuje pracowników z Centrali oraz Oddziału Olsztyn.

Cel projektu

Stworzenie innowacyjnego systemu oceny ryzyka awarii w liniach kablowych SN.  Projekt ma doprowadzić do zbudowania systemu informatycznego, który umożliwi wymierną ocenę stanu technicznego linii kablowych w oparciu o wykorzystanie wyników pomiarów diagnostycznych dokonywanych w sieci kablowej SN. Poprzez wykorzystanie między innymi analizy  statystycznych i laboratoryjnych badań próbek kabli, zostały wyznaczone kluczowe wskaźniki opisujące stan techniczny poszczególnych odcinków kablowych i wyznaczono progi wartości w pięciostopniowej skali oceny. W oparciu o te wskaźniki, opisany jest tak zwany Health Index – wskaźnik opisujący stopień ryzyka danego odcinka kablowego.

System informatyczny będzie wspierał zarzadzanie siecią kablowa SN. Dzięki systemowi obecna strategie zarzadzania siecią kablową SN oparta o tzw.  Corrective Maintenance (reagowanie w przypadku powstania awarii) zostanie zastąpiona bardziej efektywną strategia Condition Based Maitenance (strategie oparta na prewencyjnych działaniach zależnych od stanu technicznego linii kablowych SN).

 

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl