Inżynier ds. Dokumentacji Energetycznej

07-03-2021

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Miejsce pracy:  Olsztyn


Jeśli masz:

 • Wykształcenie techniczne wyższe lub inne wyższe związane z elektroenergetyką.
 • Znajomość MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
 • Znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie energetyki.
 • Prawo jazdy kat „B”
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Jesteś komunikatywny i dyspozycyjny

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Znajomość obsługi Systemów Zarządzania Majątkiem oraz znajomość środowiska SID / KOMIT.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w zakresu elektroenergetyki.
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej, zagospodarowań terenów oraz uzgodnienia branżowe w zakresie sieci WN, SN i nN.
 • Prowadzenie ewidencji majątku sieciowego WN (w tym powiązanego z nim majątku telekomunikacyjnego) w zakresie pozyskiwania, utrzymania i udostępniania danych.
 • Koordynacja współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej w zakresie pozyskiwania i utrzymywania aktualności danych geodezyjnych w Systemach Zarządzania Majątkiem Sieciowym.
 • Realizacja procesu związanego z dzierżawą majątku sieciowego (w tym majątku telekomunikacyjnego) oraz rozliczanie opłat wynikających z umowy.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie majątku sieciowego w Oddziale.
 • Zakładanie nowego, uzupełnienie, aktualizacja paszportu obiektu sieciowego WN oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych WN (linii WN i GPZ).
 • Archiwizowanie dokumentacji technicznej i prawnej dotyczącej majątku sieciowego WN, dokumentacji o punktach przyłączenia w zakresie danych dystrybucji w Systemach Zarządzania Majątkiem Sieciowym i w formie papierowej.
 • Udział w komisjach odbiorowych związanych z odbiorami końcowymi/częściowymi oraz sprawdzeniami wykonania prac w sieci WN i w GPZ w Oddziale.
 • Nadzorowanie inwentaryzacji majątku sieciowego w terenie realizowanych przez Rejony Dystrybucji.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr EOP-6LP-000070-2021

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 07.03.2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Olsztynie, 82-300 Elbląg, ul. Piłsudskiego 19 lub na adres e-mail:  grazyna.filipek@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Inżynier ds Dokumentacji Energetycznej lokalizacja Olsztyn, rekrutacja EOP-6LP-000070-2021

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie , Tuwima 6 ,10-950 Olsztyn
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 1. Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 2. Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 2. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl