Elektromonter sieci / Pomocnik elektromontera (Ostrów Wlkp.)

12-12-2021

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Kaliszu

Miejsce pracy:  Ostrów Wlkp.


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu elektrycznym,
 • Znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz przepisów prawa budowlanego,
 • Znajomość programów pakietu MS Office,
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E”,
 • Brak przeciwwskazań do prac na wysokości i pod napięciem oraz przy zwiększonym wydatku energetycznym,
 • Prawo jazdy min. kat. B. 

 

a ponadto

 • Potrafisz pracować w zespole,
 • Jesteś osobą komunikatywną,
 • Jesteś dyspozycyjny,
 • Jesteś odpowiedzialny za powierzone zadania.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizowanie prac na sieci i stacjach WN/SN, SN/nN,
 • Usuwanie zakłóceń i awarii na urządzeniach elektroenergetycznych WN/SN i nN,
 • Wykonywanie przeglądów sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nN,
 • Wykonywanie prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych Sn i nN,
 • Wykonywanie czynności łączeniowych na urządzeniach bez ograniczenia wysokości napięcia,
 • Realizowanie zadań w ramach pogotowia energetycznego,
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Pełnienie dyżuru domowego (pogotowia energetycznego).

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  21/4ZP/2021.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość rozpoczęcia spotkań rekrutacyjnych przed końcem składania ofert.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 12.12.2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, 62-800 Kalisz, al. Wolności 8, lub na adres e-mail: Krystyna.Kulon@energa-operator.pl

z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 21/4ZP/2021.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 5. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

8) Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl