Elektromonter Sieci (Wąbrzeźno)

31-10-2021

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  praca na obszarze działania Oddziału; Miejsce stawiania się do pracy: Wąbrzeźno


Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja prac na sieci WN, SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.
 • Realizacja prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych na sieci WN i stacjach WN/SN oraz SN/SN zgodnie ze zleconym zakresem.
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN, Nn i stacjach GPZ 110/15kV.
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej.
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego.
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Dbanie o kompletność i sprawność powierzonego do użytkowania sprzętu i urządzeń do prac, w tym monitorowanie  terminów badań technicznych.
 • Identyfikowanie nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac i przygotowywanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami Pracodawcy oraz doskonalenie umiejętności pracy.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe – kierunek elektryczny. 
 • Doświadczenie zawodowe przy bezpośredniej eksploatacji sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” powyżej 1kV.
 • Znajomość budowy sieci nN, SN i WN, stacjI GPZ 110/15kV oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Prawo jazdy kat. B.

 

a ponadto:  

 • Jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do pełnienia dyżurów domowych.
 • Nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, w terenie i na wysokości powyżej 3m.
 • Potrafisz efektywnie organizować pracę własną, posiadasz umiejętność pracy zespołowej, w tym komunikatywność z osobami w różnym wieku.
 • Posiadasz wysoką kulturę osobistą.
 • Jesteś otwarty na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i uprawnień elektroenergetycznych.

Mile nas zaskoczysz jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie średnie  techniczne – kierunek elektryczny.
 • Uprawnienia do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
 • Prawa Jazdy kat. C, C+E.
 • Uprawnienia na obsługę HDS, podnośników koszowych, koparek oraz na obsługę pił spalinowych.


Klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP35/XII/2020 do Działu Usług Sieciowych w Wąbrzeźnie”.

 

Co oferujemy:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna
 • program emerytalny
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 

 

Adres mailowy rekrutera:

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 31.10.2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: mariola.michalska-tretyn@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej:  LP35/XII/2020.

 

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
e) Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
8) Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl