Główny Inżynier ds. Przyłączeń

20-10-2021

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR

Miejsce pracy:  Gdańsk


Jeśli posiadasz :

 

 • wykształcenie wyższe techniczne (specjalność: Elektrotechnika lub Elektroenergetyka),
 • wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych,
 • znajomość europejskiego kodeksu sieci dla wytwórców NC RfG,
 • umiejętność analizowania złożonych opracowań technicznych,
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem aktów prawnych dot. obszaru elektroenergetyki tj. Znajomość ustawy Prawo energetyczne, rozporządzenia systemowego, rozporządzenia taryfowego,
 • umiejętność biegłego wykorzystania w pracy pakietu MS Office w zakresie Excel, Word, PowerPoint, Outlook,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Prawo Jazdy kat. B.
 •  

 

a ponadto :

 • jesteś komunikatywny oraz samodzielny w realizowaniu zadań,
 • cechuje Cię determinacja oraz skuteczność w osiąganiu założonych celów,
 • posiadasz uprawnienia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych „E” lub „D (mile widziane)

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 

 • określanie warunków przyłączenia podmiotów do sieci WN,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i nadzorem realizacji umów o przyłączenie do sieci WN,
 • rozliczanie zrealizowanych umów o przyłączenie do sieci WN,
 • przygotowanie założeń do ekspertyz wpływu przyłączenia do sieci WN na system elektroenergetyczny,
 • przygotowanie informacji w zakresie potrzeb przyłączeniowych dla celów opracowania koncepcji rozwoju sieci i Planu Rozwoju,
 • kontrola realizacji procesu przyłączania do sieci podmiotów wszystkich grup przyłączeniowych, w tym analizy KPI w procesie przyłączania do sieci,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i reklamacje dotyczące procesu przyłączeniowego,

 

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 07/MPT/2021.”

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, dopłata do wczasów, program emerytalny, system kafeteryjny,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Zarządzania Pomiarami, prosimy o złożenie CV w terminie do dnia 20.10.2021  na adres e-mail: martyna.piekarska-trochim@energa-operator.pl


Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, Marynarki Polskiej 130..

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7)  Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o

8) Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl