Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych

27-12-2021

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Kaliszu

Miejsce pracy:  Jarocin


Twój zakres obowiązków: 

 • Planowanie i prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • Zarządzanie na poziomie Rejonu pracami na liniach SN i nN oraz sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów jakościowych i technicznych prowadzonych prac,
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego linii SN, nN,
 • Przygotowywanie pozycji do planów eksploatacyjnych oraz remontowych w zakresie linii SN i nN w Rejonie oraz planowanie, przygotowanie i nadzór nad terminową realizacją tych planów,
 • Prowadzenie kontroli, odbiorów oraz sprawdzeń wykonywania realizowanych prac na liniach SN i nN. W tym rozliczanie tych prac,
 • Przygotowanie prac na liniach: linie SN; linie nN, w zakresie zleceń, koordynacji uzgodnień realizacji prac z obszarami Wykonawstwa i Dystrybucji wraz z przygotowaniem informacji o klientach i powiadamianiem klientów o planowych przerwach w dostawach energii elektrycznej,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN nieobjętych zakresem uzgodnień zagospodarowania terenów,
 • Przygotowanie wniosków do wyłonienia w procesie przetargowym wykonawcy na realizacje prac remontowych i eksploatacyjnych,
 • Prowadzenie zagadnień związanych z parametrami sieci oraz jakości energii elektrycznej na sieciach Sn i nN.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektroenergetycznym,
 • Znajomość ustawy Prawo Energetyczne,
 • Znajomość obowiązujących aktów prawnych i norm w zakresie elektroenergetyki,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • Dyspozycyjność.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” i „D” b.o.n.

 

Klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  27/4ZP/2021.”

 

To oferujemy:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna
 • program emerytalny
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 27.12.2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, 62-800 Kalisz, al. Wolności 8, lub na adres e-mail: Krystyna.Kulon@energa-operator.pl

z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 27/4LP/2021.

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej;

4) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

c) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

d) przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;

e) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5) Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

a) Imię (imiona) i nazwisko;

b) datę urodzenia;

c) dane kontaktowe kandydata;

d) wykształcenie;

e) kwalifikacje zawodowe;

f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

a) inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;

b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a) podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;

b) podmioty świadczące usługi prawne;

c) podmioty dostarczające korespondencję;

d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;

f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;

g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu w tym: www.pracuj.pl, www.praca.pl.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.

8) Informujemy o przysługujących prawach do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

b) sprostowania swoich danych osobowych;

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d) przenoszenia danych;

e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

h) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3).

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl