Inżynier ds. Planowania Ruchu Regionalnej Dyspozycji Mocy (Gdańsk)

14-10-2022

Pracodawca:  Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku

Miejsce pracy:  Gdańsk


Jeśli posiadasz:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym/elektroenergetycznym lub pokrewne
 • Znajomość przepisów prawnych oraz instrukcji związanych z pełnioną funkcją
 • Obsługa pakietu MS Office oraz aplikacji związanych z pełnioną funkcją

Mile widziane:  

 • Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych „E” i „D” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

 Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Analiza pracy sieci koordynowanej w oparciu o zbierane w systemach nadzorujących jej pracę dane: diagnostyka pracy sieci, badania wskaźników awaryjności, badania jakościowe energii elektrycznej, symulacje rozpływów mocy w sieci
 • Opiniowanie wniosków i udział w przygotowywaniu wytycznych do planów budowy i modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej
 • Przyjmowanie, analizowanie i uzgadnianie zgłoszeń na prace planowe w sieci koordynowanej: cykliczne, doraźne i zlecone przez podmioty zewnętrzne i jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA
 • Planowanie operacji łączeniowych w sieci dystrybucyjnej koordynowanej
 • Przygotowywanie danych do planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sieci koordynowanej
 • Tworzenie programów pracy koordynowanej sieci elektroenergetycznej eksploatowanej przez Spółkę z wykorzystaniem dostępnych systemów informatycznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi
 • Przygotowywanie danych i informacji do prowadzenia korespondencji dotyczącej zgłaszanych przez odbiorców reklamacji zasilania
 • Opiniowanie testów źródeł wytwórczych
 • Przygotowanie danych nt. źródeł fotowoltaicznych w dostępnych systemach

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk moich danych osobowych szczególnej kategorii, określonych w art. 9 ust.1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr 30/ENGD/2022”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 14 października 2022 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 (kancelaria lub pokój nr 13) lub na adres e-mail: anna.kowalczuk@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Inżynier ds. Planowania Ruchu RDM oraz numeru referencyjnego: 30/ENGD/2022.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej.
4) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
c) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
d) przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;
e) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
5) Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a) Imię (imiona) i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) dane kontaktowe kandydata;
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:
a) inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a) podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
b) podmioty świadczące usługi prawne;
c) podmioty dostarczające korespondencję;
d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu w tym: www.pracuj.pl, www.praca.pl.
Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.
8) Informujemy o przysługujących prawach do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) przenoszenia danych;
e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3).

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl