Specjalista/Specjalista Wiodący/ Główny Specjalista ds. Baz Danych

14-04-2023

Pracodawca:  Energa-Operator SA

Miejsce pracy:  Gdańsk


Twój zakres obowiązków:

 • Administracja i optymalizacja baz danych m.in. ORACLE, MSSQL, POSTGRESQL,
 • Optymalizacja zapytań SQL od strony motoru bazy danych,
 • Zarządzanie dostępnymi zasobami w celu optymalnego ich wykorzystania do realizacji powierzonych celów,
 • Obsługa sytuacji awaryjnych (zgodnie z procedurami lub zasadami),
 • Bieżąca obsługa, utrzymanie, monitorowanie, kopiowanie, odtwarzanie i dbanie o bezpieczeństwo podległych zasobów wykonanych w technologii: ORACLE – RAC, Data Guard (Standby), Pratycjonowanie oraz MSSQL  –  AlwaysOn Availability Groups,
 • Prowadzenie dokumentacji adekwatnej do prowadzonej działalności w zakresie systemu OT,
 • Raportowanie operacyjne z podległego obszaru,
 • Przejmowanie do administracji wdrażanych zmian (zgodnie z obowiązującymi zasadami),
 • Współpraca przy opracowywaniu i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących administracji systemami OT,
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie systemów OT.

Nasze wymagania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w administracji bazami danych (ORACLE, MSSQL),
 • Znajomość technologii baz danych Oracle (administracja serwerem bazodanowym),
 • Znajomość technologii baz danych MSSQL (administracja serwerem bazodanowym),
 • Znajomość narzędzi do zarządzania bazą danych wbudowanych w serwer bazodanowy,
 • Tworzenie zapytań SQL,
 • Optymalizacja zapytań SQL od strony motoru baz danych,
 • Gotowość do pełnienia dyżurów domowych,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie dokumentacji technicznej,
 • Miejsce pracy (jedna z miejscowości): Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk, Toruń,
 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa,
 • Nastawienie na ciągły rozwój i czerpanie z różnych perspektyw.

Klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr /AG/2023.”

 

To oferujemy:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna,
 • program emerytalny,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku na adres e-mail: anna.gileta@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Specjalista / Specjalista Wiodący / Główny Specjalista ds. Baz Danych oraz numerem referencyjnym: 10/AG/2023.

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej;
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania

 1. nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;
 2. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 1. Imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
 1. podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 2. podmioty świadczące usługi prawne;
 3. podmioty dostarczające korespondencję;
 4. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
 7. podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu w tym: pracuj.pl, www.praca.pl.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

 • Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.
 • Informujemy o przysługujących prawach do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. przenoszenia danych;
 5. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3).

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl