Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich

07-06-2023

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Centrala

Miejsce pracy:  Gdańsk


Twój zakres obowiązków:

 • Analizowanie możliwości i ocena szans na pozyskania zewnętrznego finansowania na projekty rozwojowe, w tym pozyskanie finansowania z funduszy strukturalnych UE.
 • Nadzór i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków pomocowych na realizację projektów infrastrukturalnych, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność.
 • Przygotowywanie informacji, wyjaśnień dla instytucji udzielających wsparcia pomocowego w zakresie przygotowywanych i realizowanych projektów.
 • Samodzielne prowadzenie doradztwa w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków pomocy zewnętrznej dla pracowników Centrali i Oddziałów Spółki.
 • Monitoring ustawodawstwa europejskiego i polskiego w zakresie Funduszy Europejskich oraz krajowych środków publicznych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane Zarządzanie, Ekonomia lub Prawo,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, koordynacji i rozliczaniu projektów unijnych (infrastrukturalnych),
 • Praktyczna umiejętność zarządzania procesami i projektami,
 • Wiedza z zakresu funduszy unijnych (przepisów UE i krajowych, systemu wdrażania, programów),
 • Bardzo dobra znajomość MS Office w zakresie Word, Excel oraz Power Point.
 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa,
 • Nastawienie na ciągły rozwój i czerpanie z różnych perspektyw,

To oferujemy:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Umowę o pracę na okres próbny,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna,
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • program emerytalny,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • karty przedpłacone,
 • dodatkowe dni wolne,
 • dodatkowy czas wolny dla rodziców.

 

Jeśli jesteś zainteresowany wyślij swoje CV do dnia 7 czerwca 2023 r. na adres mailowy anna.rutkowska@energa-operator.pl w tytule wpisując numer referencyjny rekrutacji 01/AR/2023

Prosimy o umieszczenie klauzuli. 

Klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  01/AR/2023.”

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej;
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;
 • podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 • Imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 • inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 • dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

 • podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 • podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty dostarczające korespondencję;
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 • podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
 • podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu w tym: pracuj.pl, www.praca.pl.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.

Informujemy o przysługujących prawach do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3).

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl