Bonifikaty i odszkodowania

Czy Odbiorca może domagać się bonifikaty od przedsiębiorstwa energetycznego za jednorazową przerwę w dostawie energii elektrycznej, która trwała przez ostatnie 24 godziny z powodu uszkodzenia sieci elektroenergetycznej?

Nie. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji określone zostały w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Z zapisów ww. rozdziału wynika, że dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V  czyli gospodarstw domowych, dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

  • przerwy planowanej -16 godzin
  • przerwy nieplanowanej -  24 godzin

b) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:

  • przerw planowanych - 35 godzin
  • przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde wstrzymanie dostaw energii następuje z winy  przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach odpowiedzialne za taki stan są instalacje elektryczne w budynku odbiorcy, za które przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności.

Kiedy należy mi się bonifikata za przerwy w dostawie energii elektrycznej?

Zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Odbiorcy - na jego wniosek - przysługuje bonifikata, za przerwy w dostawie energii.

Z przepisów wynika, iż za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa, ustala się na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub odrębnych przepisach.

Wniosek Odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl