Kodeks sieci DC

Informacja na temat wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1388

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223/10 z 18.8.2016) (dalej: „NC DC”), do dnia 7 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany odbiór) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej odbiorów, rozumianych jako:

  • instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego;
  • instalacje dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego;
  • systemy dystrybucyjne, w tym zamknięte systemy dystrybucyjne;
  • jednostki odbiorcze wykorzystywane przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwego OSP.

W związku z powyższym ENERGA-OPERATOR S.A. opracowała i niniejszym publikuje opracowane we współpracy z PSE S.A., innymi OSD oraz skonsultowane z uczestnikami rynku następujące dokumenty:

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl