Kodeks sieci HVDC

Informacja na temat wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia UE 2016/1447

W dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1567592524742&from=PL

Zgodnie z art. 55 ust. 2 a także z art. 60 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1447 operator systemu objaśnia oraz podaje do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące procedury związanej z wydaniem przez operatora pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania do sieci systemów wysokonapięciowych prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Dodatkowo na podstawie art. 70 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1447 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań oraz podział obowiązków między właścicielem systemu HVDC lun modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym ENERGA-OPERATOR S.A. opracowała i niniejszym publikuje następujące dokumenty:

  1. „Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC”,
  2. „Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany”,
  3. „Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”,
  4. „Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”

W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych, nałożonych przez ustawodawcę unijnego w art. 70 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1447, ENERGA-OPERATOR S.A. podaje, w poniższym odnośniku, do publicznej wiadomości, wykaz informacji, dokumentów oraz wymogów (dalej: Wykaz), które w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań należy przedstawić oraz spełnić. Wykaz ten zawiera nazwy poszczególnych dokumentów dostępnych na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A. wraz z przyporządkowanymi odnośnikami.

Publikacja Wykazu wypełnia jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 70 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447, ponieważ dokumenty w nim wymienione, z uwagi na swój proceduralny charakter, zawierają podział obowiązków między właścicielem systemu HVDC lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

 

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl