Kodeks sieci RFG

Informacja na temat wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia UE 2016/631

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Rozporządzenia 2016/631 operator systemu objaśnia oraz podaje do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące procedury związanej z wydaniem przez operatora pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania do sieci modułów wytwarzania energii. Dodatkowo na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/631 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań oraz podział obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym ENERGA-OPERATOR S.A. opracowała i niniejszym publikuje następujące dokumenty:

  1. Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany
  2. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączonych na Zgłoszenie
  3. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej poniżej 200 KW) przyłączonych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
  4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10 MW do 75 MW
  5. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów D
  6. Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu planowanych do przyłączenia modułów wytwarzania
  7. Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów

W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych, nałożonych przez ustawodawcę unijnego w art. 41 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/631, ENERGA-OPERATOR S.A. podaje, w poniższym odnośniku, do publicznej wiadomości, wykaz informacji, dokumentów oraz wymogów (dalej: Wykaz), które w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań należy przedstawić oraz spełnić. Wykaz ten zawiera nazwy poszczególnych dokumentów dostępnych na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A. wraz z przyporządkowanymi odnośnikami.

Publikacja Wykazu wypełnia jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 41 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631, ponieważ dokumenty w nim wymienione, z uwagi na swój proceduralny charakter, zawierają podział obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

Informujemy, że z dniem 01.07.2020 r. planowane jest wejście w życie nowej wersji dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego w ramach PTPiREE. Dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. W pozostałym zakresie merytorycznym dokument nie uległ zmianie. Dokument dostępny jest pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27
Celem wprowadzenia do stosowania jednego, wspólnego dokumentu zamiast sześciu, formalnie odrębnych dokumentów o tej samej treści, opublikowanych na stronach każdego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Polsce indywidulanie jest możliwość docelowego pozyskania certyfikatu na zgodność modułu wytwarzania energii z wymaganiami NC RfG, na podstawie jednego dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki temu certyfikat będzie mógł być uznany po przejściu tylko jednej ścieżki akredytacji związanej z pozyskaniem certyfikatu, przy przywołaniu jednego dokumentu określającego warunki i procedury wykorzystania certyfikatów.

Tabela nr 1. Wymagania wartości mocy i poziomu napięcia dla poszczególnych typów A,B,C,D modułów wytwarzania energii

TYP Zakres mocy maksymalnej modułu wytwarzania energii (P) Zakres wartość napięcia (U) w punkcie przyłączenia
A 0,8 kW ≤ P < 200 kW  U < 110 kV
B 200 kW ≤ P < 10 000 kW U < 110 kV
C 10 000 kW ≤ P < 75 000 kW U < 110 kV
D 75 000 kW U < 110 kV
0 kW U ≥ 110 kV

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl