Przyłączenie odbiorcy energii

Etap: Realizacja umowy o przyłączenie

Umowa inwestycyjna i bezinwestycyjna

1) Proces bezinwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna nie wymaga budowy przyłącza np. zwiększenie mocy)2) Proces inwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna wymaga budowy przyłącza)

 

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, rozpoczyna się proces realizacji przyłączenia, który składa się z dwóch głównych etapów – opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania urządzeń koniecznych do zasilenia obiektu.

Przyłączenie obiektu do sieci ENERGA-OPERATOR SA nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

  • realizacji prac budowlano – montażowych po stronie ENERGA-OPERATOR SA,
  • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie (WLZ) po stronie Odbiorcy,
  • uregulowaniu opłaty za przyłączenie określonej w umowie,
  • zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru

Do 5 miesięcy

kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza (dotyczy głównie przyłączy napowietrznych). W tym terminie obowiązkiem Podmiotu Przyłączanego jest przygotowanie wraz z elektrykiem instalacji odbiorczej w obiekcie. W przypadku przyłącza napowietrznego należy wykonać hak umieszczony na budynku oraz instalację elektryczną w obiekcie.

Do 14 miesięcy

gdy wykonanie przez nas projektu dla Twojego przyłącza jest niezbędne (realizacja dotyczy głównie przyłączy kablowych) i/lub konieczna jest rozbudowa sieci.

Po uzyskaniu przez ENERGA-OPERATOR SA wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnieniu projektu następuje końcowy etap prac, którym jest realizacja docelowego przyłącza przez naszych pracowników.

Zakończenie realizacji całego procesu rozpocznie się z chwilą, gdy:

- Dostarczysz projekt zagospodarowania działki lub terenu.

- Dostarczysz decyzję administracyjną na budowę w zakresie obiektu w którym będzie znajdować się instalacji przyłączana.

- Uregulujesz opłatę za przyłączenie

- Przygotujesz instalację elektryczną w obiekcie.

- Zgłosisz gotowość do załączenia

- Podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawrzesz umowę kompleksową

 

Wniesienie opłaty za przyłączenie

Podmiot Przyłączany jest zobowiązany wnieść opłatę za przyłączenie lub jej część, w zależności od wybranego wariantu zapisów umowy, a po zakończeniu prac zobowiązany jest uregulować pozostałą część opłaty. Opłata naliczana jest według stawek Taryfy obowiązującej na dzień odbioru technicznego.

Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, zakwalifikowane do V grupy przyłączeniowej nie wnoszą zaliczek na poczet opłaty za przyłączenie do sieci.

Opracowanie dokumentacji projektowej (podmiot przyłączany)

Opracowanie dokumentacji projektowej – wymaga pozyskania pozwoleń, decyzji i opinii różnych urzędów administracji publicznej (m.in. Urzędów Miast, Gmin, Starostw, zarządców dróg, Lasów Państwowych, uzgodnień z firmami gazowniczymi, ciepłowniczymi, telekomunikacyjnymi). Jeśli trasa przyłącza biegnie przez tereny innych nieruchomości, konieczne jest również wyrażenie zgody przez ich właścicieli. Jeżeli nastąpi zmiana warunków, np. zmiana właściciela działek, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować ENERGA-OPERATOR SA poprzez złożenie takiej informacji na piśmie w Dziale Przyłączeń. Zmiany takie wymuszają zmiany w projekcie stanowiącym podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Na tym etapie należy dostarczyć do ENERGA-OPERATOR SA projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz decyzję administracyjną na budowę w zakresie obiektu w którym będzie znajdować się instalacji przyłączana.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ENERGA-OPERATOR SA). Budowa przyłącza i rozbudowa sieci, oświadczenie o gotowości sieci instalacji przyłączanej

Zadaniem ENERGA-OPERATOR SA jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy przyłącza i niezbędnej rozbudowy sieci oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę urządzeń, instalacji i/lub sieci elektroenergetycznych oraz budowa przyłącza i ewentualnie rozbudowa sieci w zakresie określonym w warunkach przyłączenia. ENERGA-OPERATOR SA wystawia również „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”. Dokument ten jest podstawą do zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej/ umowy kompleksowej. Oświadczenie to wydawane jest po przekazaniu do Działu Przyłączeń „Oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej” przez Podmiot Przyłączany (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.energa-operator.pl oraz w Dziale Przyłączeń w Rejonie Dystrybucji). Termin, w którym ww. oświadczenie powinno być dostarczone jest określony na 14 dni po dokonaniu odbioru technicznego przez ENERGA-OPERATOR SA.

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl