Proces przyłączania farmy wiatrowej

Niskie napięcie

 

Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia farm wiatrowych

 

Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Złożenie przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem następujących załączników:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci (dopuszcza się złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której będzie zlokalizowana farma wiatrowa),

b) plan zabudowy na mapie sytuacyjno – wysokościowej ( w skali 1:500 lub dokładniejszej) lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci i obiektów sąsiednich,

c) planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny farmy wiatrowej,

d) parametry techniczne turbiny wiatrowej.

Wzory wniosków określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej. Wzory wniosków można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń.

W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku nastąpi weryfikacja jego kompletności. W przypadku stwierdzenia kompletności Wniosku powyżej 1kV, na adres e-mailowy lub nr faxu podany we wniosku zostanie przesłana wiadomość o wysokości zaliczki oraz numerze konta, na które należy wpłacić zaliczkę.

Rozpatrzenie złożonego wniosku

Rozpatrzenie złożonego wniosku:

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o konieczności uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

Po uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA-OPERATOR SA potwierdza pisemnie złożenie wniosku (określając w szczególności datę złożenia wniosku), następnie określa warunki przyłączenia i przesyła je do Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

Podpisanie umowy o przyłączenie obiektu do sieci

W okresie ważności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca może podpisać umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl