Komunikat do właścicieli instalacji wytwórczych

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”).

Wersja elektroniczna ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=PL 

Zgodnie z art. 7 ust. 4 NC RfG, właściwy operator systemu zobowiązany jest do opracowania propozycji tzw. wymogów ogólnego stosowania dla jednostek wytwórczych w terminie do dwóch lat od daty wejścia w życie NC RfG, tj. do 17 maja 2018 r. oraz ich przedstawienia do zatwierdzenia krajowemu organowi regulacyjnemu, lub innemu podmiotowi wskazanemu przez kraj członkowski, jeżeli kraj tak postanowi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 NC RfG określone w tej regulacji zapisy i wymagania dotyczące przyłączenia do sieci (w tym określone przez operatorów wymogi ogólnego stosowania) dotyczyć będą, co do zasady, nowych jednostek wytwórczych. Istniejące jednostki wytwórcze nie będą podlegały wymogom NC RfG, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 4. ust. 1 pkt a) NC RfG, dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne jednostki wytwórczej.

Jednocześnie w art. 4. ust. 2 NC RfG zdefiniowano, które jednostki wytwórcze uznaje się za jednostki istniejące. Są to jednostki przyłączone do systemu do dnia wejścia w życie NC RfG, lub jednostki nieprzyłączone, ale w odniesieniu do których właściciel zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG tj. do 17 maja 2018 r. oraz jednocześnie w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie NC RfG tj. 17 listopada 2018 r. powiadomił właściwego operatora systemu i właściwego OSP o zawarciu takiej umowy. Tylko w takim przypadku jednostka wytwórcza będzie mogła zostać uznana za istniejącą (i tym samym w odniesieniu do której nie będą stosowane zapisy i wymagania określone w NC RfG lub opracowane na podstawie tego rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe zwracamy uwagę, iż wymagania jakie będą miały zastosowanie w odniesieniu do przyłączanych jednostek wytwórczych, będą uzależnione od przedłożenia w terminie do 17 listopada 2018 r. stosownego powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawierającego co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania, datę wejścia w życie oraz specyfikację podstawowej instalacji wytwórczej, która ma zostać zbudowana, zmontowana lub zakupiona oraz potwierdzającego, że zawarta umowa ma ostateczny i wiążący charakter.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl