Mikroinstalacja - informacje ogólne

1lipca 2021 roku uruchomiony został kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Mój Prąd". Zgodnie z planem, nabór będzie trwać do 22 grudnia 2021 roku (z możliwością przedłużenia terminu programu) lub do wyczerpania środków.

Informujemy, że:

- zaświadczenie wydane przez ENERGA-OPERATOR SA, pomimo, iż posiada inny wzór niż opublikowany na stronie programu, zawiera wszystkie wymagane informacje, dlatego będzie honorowane przez oceniających wniosek,

- zaświadczenia wydane  dotychczas przez ENERGA-OPERATOR SA pozostają aktualne. Nie ma potrzeby ponownego składania wniosku o  wydanie niniejszego dokumentu.

Mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Moc zainstalowana elektryczna wnioskowanej do podłączenia w trybie zgłoszeniowym mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu. W przypadku, gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu, należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).


Złóż wniosek elektronicznie

1. Należy wybrać i uzupełnić odpowiedni druk wniosku

2. ENERGA-OPERATOR SA respektuje wykaz certyfikowanych urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Jeśli wskazany w zgłoszeniu falownik znajduje się w wykazie certyfikowanych urządzeń, to nie ma konieczności załączania certyfikatu sprzętu do zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zgłoszenia nowych falowników- nie znajdujących się na poniższym wykazie, konieczne jest dołączenie do zgłoszenia dokumentu oświadczenia o przystąpieniu do procesu certyfikacji zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury

3. Należy wypełnić i przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy online


Zobacz również


przewodnik okladka


Informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki wraz ze spółkami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracował „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”. Broszura jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki, czyli prosumentów. W pracach uczestniczyła również spółka ENERGA-OPERATOR.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl