Podłączenie źródła w trybie zgłoszenia

Przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszeniowym może dokonać odbiorca końcowy, który:

 • dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji),
 • jest stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej - niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie energii.

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii tryb przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od statusu odbiorcy końcowego, rozróżnia się prosumenta energii odnawialnej i wytwórcę w mikroinstalacji nie będącego prosumentem.

Schemat

Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej.

Wytwórcą w mikroinstalacji, w myśl ustawy OZE, jest odbiorca końcowy niebędący prosumentem energii odnawialnej.

Zainstalowanie mikroinstalacji

Odbiorca końcowy ubiegający się o przyłączenie wykonuję mikroinstalację we własnym zakresie. 

Budowa mikroinstalacji i instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana przez uprawnionego instalatora. Zagwarantuje to poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.:

 • ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną mikroinstalacji oraz Kryteriami oceny możliwości przyłączania oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ENERGA-OPERATOR SA, zawartymi na stronie www.energa-operator.pl

Zgłoszenie ENERGA-OPERATOR SA faktu zainstalowania mikroinstalacji

Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie ENERGA-OPERATOR SA poprzez złożenie Zgłoszenia/Dokumentu instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci ENERGA-OPERATOR SA. Wzór formularza określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia go na swojej stronie internetowej.

Wzory formularzy można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń lub Biurach Obsługi Odbiorców. 

Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji zawiera:

 • Dane mikroinstalacji, w tym: 

  • planowaną lokalizację mikroinstalacji,
  • rodzaj odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji,
  • moc zainstalowaną elektryczną mikroinstalacji,
  • moc maksymalną mikroinstalacji,
  • typy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
  • dane osobowe,
  • dane techniczne.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron, podpisany przez instalatora, zawierający dane techniczne i ilościowe poszczególnych elementów mikroinstalacji [wzorcowy schemat],
 • informację o nastawach podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku,
 • dokumentację techniczną zawierającą parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych mikroinstalacji w tym specyfikację techniczną/ karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych,
 • certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. (W okresie przejściowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG,
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.


Zgłoszenie mikroinstalacji może obejmować zakresem kilka typów źródeł. Instalacja OZE przyłączana w jednym punkcie nie musi obejmować jednego rodzaju OZE, dopuszcza się instalowanie hybrydowych instalacji OZE. 
Przy zgłoszeniu nowego źródła tego samego lub innego typu niż dotychczas zainstalowane w mikroinstalacji lub przy równoległym zgłoszeniu dwóch, różnych typów źródeł, nie ma konieczności instalowania odrębnego układu pomiarowego.

Wypełnione Zgłoszenie/Dokument instalacji można:

ENERGA-OPERATOR SA dokona weryfikacji Zgłoszenia/Dokumentu instalacji mikroinstalacji. W przypadku stwierdzenia niekompletności zgłoszenia ENERGA-OPERATOR SA zwróci się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów.

ENERGA-OPERATOR SA prześle: 

 • do prosumenta potwierdzenie danych technicznych przyłączonej mikroinstalacji,
 • do wytwórcy niebędącego prosumentem potwierdzenie kompletności złożonych dokumentów, wraz projektem umowy o świadczenie usług dystrybucji, którą wytwórca jest zobowiązany dostarczyć do ENERGA-OPERATOR SA w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 


W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia ENERGA-OPERATOR SA dokona sprawdzenia technicznego zgłoszonej mikroinstalacji i w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, dokona przyłączenia mikroinstalacji zgłoszonej przez odbiorcę końcowego.

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie pobiera się opłat.

Przygotowanie miejsca do zainstalowania licznika dwukierunkowego

W przypadku trybu zgłoszeniowego miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i sposób przyłączenia pozostają takie same, tzn. licznik dwukierunkowy zostanie zainstalowany w tym samym miejscu co dotychczasowy licznik jednokierunkowy. 


Zainstalowany zostanie licznik dwukierunkowy z rejestracją profilu obciążenia umożliwiający zdalny odczyt – licznik instaluje i dostarcza ENERGA-OPERATOR SA. 


ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest do instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania energii elektrycznej. ENERGA-OPERATOR SA nie instaluje układu pomiarowo-rozliczeniowego do potwierdzenia ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji na potrzeby świadectw pochodzenia (na źródle wytwórczym). Na odbiorcy wytwarzającym energię w mikroinstalacji spoczywa obowiązek wyposażenia instalacji w urządzenie pomiarowe.


Dla wytwórców, którzy uzyskują świadectwa pochodzenia na podstawie układu pomiarowego na źródle, urządzenia winny spełniać wymagania EOP zawarte w IRiESD (zdalny odczyt) - wymagania metrologiczne a także zapewniać odpowiedni protokół transmisji danych, aby możliwa była zdalna transmisja oraz odczyt danych pomiarowych przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy ENERGA-OPERATOR SA

Podpisanie umowy regulującej sprzedaż lub dystrybucję energii elektrycznej

Chcąc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci, należy zawrzeć:

 • umowę kompleksową lub
 • umowę sprzedaży energii oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji.Prosument wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji wprowadza do sieci na podstawie umowy kompleksowej. Po otrzymaniu potwierdzenia danych technicznych przyłączonej mikroinstalacji prosument powinien się zwrócić do sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę kompleksową w celu jej zaktualizowania.

Wytwórca niebędący prosumentem po otrzymaniu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów zobowiązany jest do zawarcia z ENERGA-OPERATOR SA umowy o świadczenie usług dystrybucji z Wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji z wybranym sprzedawcą (kupującym), na podstawie której możliwe będzie sprzedawanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci ENERGA-OPERATOR SA z mikroinstalacji.

Chcąc rozliczać się według zasady net-meteringu należy zawrzeć umowę kompleksową ze sprzedawcą zobowiązanym.

Na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA sprzedawcą zobowiązanym jest spółka ENERGA-OBRÓT SA wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 0d 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji na potrzeby własne odbywają się na podstawie umowy kompleksowej zawartej pomiędzy odbiorcą końcowym a wybranym przez odbiorcę sprzedawcą albo na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy odbiorcą końcowym a ENERGA-OPERATOR SA. 


Rozliczenia za energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci ENERGA-OPERATOR SA odbywają się na podstawie


 • umowy sprzedaży energii (w przypadku wytwórców nie będących prosumentami) lub
 • umowy kompleksowej (w przypadku prosumentów), 
  zawartej pomiędzy odbiorcą wytwarzającym energię (odbiorcą końcowym posiadającym mikroinstalację) a wybranym przez odbiorcę sprzedawcą.


Rozliczenia między sprzedawcą a prosumentem mają formę opustu i dokonywane są na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, które ENERGA-OPERATOR SA ma obowiązek przekazać sprzedawcy. Umożliwia to dokonanie rozliczenia w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczana po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu. Prosument uiszcza opłatę stałą za usługę dystrybucji, nie uiszcza natomiast opłat zmiennych. 

Wytwórca inny niż prosument nie podlega rozliczeniom uwzględniającym opusty. Rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji odbywają się zgodnie z Taryfą OSD, natomiast rozliczenia związane z umową sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dokonywane są na podstawie stawek umownych.

Obowiązek informacyjny wytwórców w mikroinstalacji

Prosument oraz Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji niebędący prosumentem zobowiązani zostali do wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. 

Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (ENERGA-OPERATOR SA), do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja:

w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany o

 • zmianie danych (rodzaju lub mocy mikroinstalacji). Powiadomienia dokonuje się poprzez złożenie Zgłoszenia aktualizacji mikroinstalacji. Formularz zgłoszenia dostępny jestna stronie www.

w terminie 45 dni od dnia zdarzenia o: 

 • zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy wytwarzania energii elektrycznej z mikroinstalacji,
 • zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Dodatkowo wytwórcy niebędący prosumentami, wytwarzający energię elektryczną z biogazu rolniczego w terminie 14 dni od dnia zdarzenia informują o:

 • wytworzeniu po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Wzory oświadczeń określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej.

Informacje dodatkowe

Sprzedawca zobowiązany 

OSD w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku, odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora. Obowiązki i uprawnienia związane z zakupem energii w mikroinstalacji i określone w ustawie o OZE przysługują jedynie sprzedawcy zobowiązanemu, natomiast inny sprzedawca niż zobowiązany na podstawie zawartej umowy sprzedaży z Odbiorcą wytwarzającym energię w mikroinstalacji będzie mógł zakupić tę energię po cenie umownej. 

Net-metering

System rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury przysługujący prosumentowi. Okres rozliczeniowy jest zgodny z obowiązującą umową kompleksową. Możliwe jest zbilansowanie energii pobranej zgodnie z proporcjami zależnymi od mocy zainstalowanej w danej instalacji. Opustowi podlegają energia elektryczna czynna i opłaty dystrybucyjne w części zmiennej.

Zmiana sprzedawcy 

Odbiorcy wytwarzający energię w mikroinstalacji i chcący rozliczać się według zasady net-metering, nie mogą skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy, ich sprzedawcą winien być sprzedawca zobowiązany. Odbiorcy wytwarzający energię w mikroinstalacji, który nie chce korzystać z zasady net-metering przysługuje prawo wyboru sprzedawcy.

Opłata OZE

Jako płatnik opłaty OZE, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE w szczególności informację o: 

 1. ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE,
 2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. ENERGA-OPERATOR SA przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego środki z tytułu opłaty OZE należne za dany okres rozliczeniowy, w terminie do dwudziestego pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Opłata OZE obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r., zgodnie z nowelizacją Ustawy OZE.

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii 

Zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, wykorzystujących wyłącznie OZE, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych. Może być wspomagany magazynem energii wytworzonej.

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl