Projekt Karty Aktualizacji 2/2015 IRiESD - do konsultacji

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej związanej ze standardem ebIX

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 24 lipca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: dystrybucja_iriesd@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2/2015

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji IRiESD (w wersji pdf)

Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

Komunikat (w wersji pdf)

Standardy Wymiany Informacji CSWI są dostępne na stronie internetowej PTPIREE pod adresem: link

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl