Ogłoszenie o prowadzeniu dialogu technicznego - aktualizacja 01-07-2015

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej "PZP") ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie zawarcie umowy ramowej na dostawę i uruchomienie Infrastruktury Licznikowej dla ENERGA-OPERATOR SA.

Projekty dokumentów stanowiących podstawę dialogu technicznego stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Prowadzony dialog techniczny będzie także służyć zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie objętej przedmiotem planowanego postępowania.

Niniejsza Informacja stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w dialogu technicznym.

Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu PZP.

Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: od dnia publikacji niniejszej Informacji na stronie internetowej Zamawiającego do dnia 24.04.2015 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Załącznik nr 2 - Dokumenty do dialogu technicznego

 

Aktualizacja dnia 01-07-2015

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w trakcie Dialogu Technicznego zgłoszone zostały pytania i uwagi uczestników dialogu. W niniejszym dokumencie Zamawiający przedstawia, bez wskazywania źródła, przedmiotowe pytania i uwagi oraz stanowisko Zamawiającego. Należy podkreślić, że ewentualna, obecnie negatywna ocena określonych propozycji nie eliminuje całkowicie możliwości ich wprowadzenia do ostatecznej wersji SIWZ. Finalne stanowisko zostanie przez Zamawiającego zaprezentowane w chwili wszczęcia postępowania, którego dotyczył niniejszy dialog.

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania w Dialogu Technicznym

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl