Flaga UE

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 6/2019

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu informatycznego do realizacji przedsięwzięć biznesowych ENERGA-OPERATOR SA w obszarze nieruchomości energetycznych, dla kompleksowego zarządzania, gospodarowania oraz ewidencjonowania obszaru nieruchomości energetycznych w ENERGA–OPERATOR S.A., na podstawie którego zostanie opracowany jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia umożliwiający zrealizowanie usługi.

Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie:

a. dostępnych na rynku systemów informatycznych, które zostały wdrożone lub są w trakcie wdrażania w przedsiębiorstwach o podobnym profilu działalności jak Zamawiający, np. w przedsiębiorstwach z branży utilities (elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, itp.);
b. weryfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego w kontekście możliwości ich spełnienia przez oferowane rozwiązania różnych Uczestników;
c. identyfikacji kluczowych z punktu widzenia poprawności, kompletności i terminowości wdrożenia systemu wymagań, uwarunkowań, współzależności oraz ryzyk obejmujących obszar zagadnień technicznych, formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących zarówno Zamawiającego jak i Uczestników;
d. najnowszych i optymalnych rozwiązań dotyczących przedmiotu dialogu technicznego;
e. funkcjonalności, możliwości realizacji wdrożenia, wymaganych parametrów technicznych, zastosowania najlepszych dostępnych technologii oraz metodologii projektowych;
f. określenia innych niezbędnych elementów dla analizowanego rozwiązania.

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego do kompleksowej obsługi danych wykorzystywanych przez obszar nieruchomości energetycznych. Dane dotyczą m.in.

  • ilości i rodzaju posiadanych tytułów prawnych do nieruchomości energetycznych,
  • kwot wynagrodzeń wydatkowanych przez Spółkę na pozyskanie określonych tytułów prawnych do nieruchomości energetycznych,
  • ilości i wartości roszczeń kierowanych w stosunku do Spółki w związku z posadowieniem infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomościach osób trzecich,
  • ilości, wartości i statusu postępowań sądowych związanych z nieruchomościami energetycznymi,
  • rodzaju urządzeń/budynków, budowli posadowionych na nieruchomościach wraz z dokumentacją techniczną i prawną w ENERGA–OPERATOR S.A.

Załączniki

pdf

Regulamin przeprowadzania Dialogu Technicznego.pdf

Regulamin przeprowadzania Dialogu Technicznego
Rozmiar pliku: 281,7 kB

pdf

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 6/2019

Ogłoszenie o dialogu - nowe terminy
Rozmiar pliku: 351,3 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl