Flaga UE

Nowe numery Punktów Poboru Energii

W dniu 15 kwietnia ENERGA-OPERATOR SA oficjalnie zaczyna stosować w komunikacji z uczestnikami rynku energetycznego nowe kody PPE w standardzie GS1. Przejście na nową numerację dla klientów jest całkowicie neutralne i nie wiąże się z koniecznością aneksowania umów. Dla sprzedawców energii i pozostałych podmiotów, którym przekazywane są dokumenty pomiarowe, udostępniona zostanie zaktualizowana tabela mapowań pozwalająca na właściwe dopasowanie kodów PPE.

ENERGA-OPERATOR SA, podobnie jak pozostali Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, została zobowiązana do wdrożenia międzynarodowego standardu dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE), jednolitego w skali całego kraju. Zgodnie z IRiESD, nowy kod PPE oparty został o międzynarodowy standard GS1.

Nowe kody PPE będą miały strukturę: 5902438S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K, gdzie:

590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1

2438 – numer identyfikacyjny ENERGA-OPERATOR SA nadany przez polską organizację GS1

S1…S10 – unikalna liczba nadana przez ENERGA-OPERATOR SA dla danego PPE

K – cyfra kontrolna

Zgodnie z zapisami IRiESD, ENERGA-OPERATOR SA rozpoczęła proces informowania sprzedawców energii o planowanej dacie przejścia na nowy standard numeracji kodów PPE 180 dni przed ustalonym terminem. Informacja taka została także wysłana do innych uczestników rynku energii, którzy przetwarzają kody PPE z obszaru działania Spółki. Jednocześnie przekazana była tabela mapowań kodów PPE. Po raz drugi, zaktualizowany plik zostanie udostępniony w ciągu 1 dnia po dacie przejścia na nową numerację (16.04.2021r.). O szczegółowym harmonogramie renumeracji sprzedawcy energii zostali poinformowani odrębnym pismem.

Przypominamy, że dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA zmiana ta jest jedynie kosmetyczna, ponieważ nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jak np. aktualizacja umów).

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl