ENERGA-OPERATOR rozbudowuje i modernizuje sieć energetyczną

ENERGA-OPERATOR realizując zadania związane z przyłączaniem nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz zapewnieniem bezprzerwowej pracy sieci dystrybucyjnej o odpowiednich parametrach, realizuje rokrocznie około 30-40 tysięcy pojedynczych inwestycji. W 2021 roku Spółka rozpocznie szereg istotnych zadań  związanych między innymi z budową kluczowych stacji energetycznych – Głównych Punktów Zasilania (GPZ).

Nakłady inwestycyjne ENERGA-OPERATOR SA w 2021 roku planowane są na poziomie nieco wyższym niż w 2020 roku.

Największe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie możliwości dystrybucyjnych sieci, poprawę niezawodności jej pracy oraz jej stanu technicznego. Inwestycje obejmą mi.in. kablowanie linii średniego napięcia, zadania związane z ograniczaniem strat sieciowych, wymianę liczników tradycyjnych na liczniki zdalne AMI oraz niezbędną do tego celu rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. 

Drugi największy obszar inwestycji spółki w 2021 roku stanowią nakłady związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności OZE.

W grupie inwestycji związanych z przyłączeniem nowych odbiorców planowana jest również realizacja inwestycji dotyczących przyłączenia do sieci dystrybucyjnej punktów ładowania energii elektrycznej, co związane jest z rozwojem elektromobilności.

Pozostałe nakłady inwestycyjne ENERGA-OPERATOR planuje przeznaczyć m.in. na rozwój i przebudowę sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych, wspierających działalność biznesową.

W planie inwestycyjnym ENERGA-OPERATOR zostały również zabezpieczone środki na budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, zgodnie z wymogami Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Do istotnych inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2021 roku, a których zakończenie planowane jest w 2022 roku lub latach następnych zaliczyć możemy:

  1. Budowę GPZ Miączyn - realizacja zadania zwiększy potencjał przyłączeniowy w regionie oraz poprawi pewność zasilania odbiorców w sieci średnich i niskich napięć, zapewni możliwość większego poboru mocy oraz zmniejszenie strat w sieci średnich napięć, poprzez skrócenie ciągów liniowych zasilających odbiorców.
  2. Budowa GPZ Kocborowo – inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości przyłączeń nowych odbiorców w Starogardzie Gdańskim, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne zasilanego obszaru poprzez skrócenie ciągów linii średnich napięć, jak również zapewni poprawę zasilania Starogardu Gdańskiego, który obecnie obsługiwany jest z jednego GPZ.
  3. Budowa GPZ Plebanka – inwestycja poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców m.in. poprzez skrócenie ciągów linii średnich napięć.

W 2021 roku planowane jest także dokończenie  budowy linii 110 kV (wysokich napięć) będących powiązaniem stacji systemowej 400/110 kV „Pelplin” (własność PSE) z siecią dystrybucyjną ENERGA-OPERATOR. Nowe powiązania wzmocnią sieć 110 kV dwóch Oddziałów naszej spółki. Inwestycja ta w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo dostaw energii dla powiatów: starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego oraz kwidzyńskiego. Zapewni także możliwość odbioru mocy generowanej przez źródła OZE. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to około 38 mln zł.

W 2021 roku planowane jest również zakończenie budowy GPZ Rowy, wraz z budową powiązań w sieci wysokich i średnich napięć. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie mocy przyłączeniowych w obszarze nadmorskim, oraz poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców w sieci średniego i niskiego napięcia zasilonych z nowego GPZ. Inwestycja zapewni także możliwość większego poboru mocy oraz zmniejszenie strat w sieci średnich napięć poprzez skrócenie ciągów liniowych zasilających odbiorców.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl