Ponad 225 milionów z UE dla ENERGA-OPERATOR

Ponad 225 milionów z UE dla ENERGA-OPERATOR

ENERGA-OPERATOR pozyskała łącznie ponad 225 milionów złotych dofinansowań w ramach programów operacyjnych związanych z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Fundusze te wykorzystywane są m.in. do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, jak też rozwoju infrastruktury umożliwiającej przyłączanie coraz liczniejszych odnawialnych źródeł energii. Wartość środków wsparcia plasuje ENERGA-OPERATOR w ścisłej czołówce polskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

- Wykorzystanie funduszy europejskich pozwala ENERGA-OPERATOR na szybsze przeprowadzenie procesów związanych z dostosowaniem infrastruktury do standardów sieci inteligentnej. Umożliwia także rozszerzenie zakresu inwestycji niezbędnych dla efektywnego przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii - mówi dr hab. Wiesław Jasiński Wiceprezes Zarządu ENERGA OPERATOR – W 2017 roku zintensyfikowaliśmy prace dotyczące unijnego finansowania. Od tego czasu uzyskaliśmy środki w wysokości ponad 225 milionów złotych. Udało nam się także stworzyć sprawnie działający zespół ekspertów, czuwających nad prawidłowym przebiegiem i rozliczaniem inwestycji objętych wsparciem UE oraz zbudować solidną markę wśród instytucji zarządzających funduszami UE.

ENERGA-OPERATOR uzyskała wsparcie unijne dla 14 projektów infrastrukturalnych, których nakłady inwestycyjne, wyniosły razem z dofinasowaniem,  blisko 285 milionów złotych.

Największym z nich, jest projekt Smart Grid, realizowany z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE (poddziałanie 1.4.1), dzięki któremu powstaje kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć znajdującą się na terenie działania ENERGA-OPERATOR. W ramach projektu na słupach sieci średniego napięcia zamontowanych zostanie blisko 1,8 tysiąca sterowanych zdalnie rozłączników wraz z modemami TETRA. Projekt zakłada również m.in. montaż 1148 rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania w stacjach średniego napięcia, a także realizację pierwszego etapu wdrożenia nowego systemu zarządzania siecią elektroenergetyczną SCADA/ADMS. Jego ukończenie znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej, a także umożliwi efektywniejsze zarządzanie pracą, coraz częściej przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, odnawialnych źródeł energii.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poddziałanie 1.1.2) ENERGA-OPERATOR zrealizowała również cztery duże inwestycje związane z przebudową i modernizacją stacji elektroenergetycznych 110/15 kV - Głównych Punktów Zasilania (GPZ), których najważniejszym celem było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla odnawialnych źródeł energii.  Dzięki modernizacji GPZ Nidzica (woj. warmińsko- mazurskie), GPZ Kleczew (woj. wielkopolskie), GPZ Grzmiąca (woj. zachodniopomorskie) oraz GPZ Bojanowo (woj. mazowieckie) potencjał przyłączeniowy dla źródeł wytwórczych wzrósł o ponad 38 MW. Ponadto w ramach tego samego programu (działanie 7.1) zmodernizowano GPZ w Katach Rybackich oraz GPZ Ostrów Północ pod kątem zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej. Oba obiekty zaopatrują w prąd ponad 27 tysięcy odbiorców.

ENERGA-OPERATOR pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko łącznie ponad 190 milionów złotych.

ENERGA-OPERATOR w celu zwiększania potencjału przyłączeniowego dla OZE korzysta także ze wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (działanie 3.1) pozwolił Spółce na modernizację ponad 100 kilometrów linii średniego napięcia oraz wymianę 8 transformatorów 110/15 kV w czterech GPZ, a także przebudowę tych stacji. Podjęte działania pozwoliły na wzrost potencjału przyłączeniowego dla źródeł wytwórczych o  ponad 37 MW.

5 projektów na terenie olsztyńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR zrealizowanych zostało ze wsparciem Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Ich celem było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. Długość zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych, dzięki projektom, linii energetycznych, wyniosła w sumie blisko 116 km, zaś potencjał przyłączeniowy dla źródeł wytwórczych wzrósł o ponad 63 MW.

ENERGA-OPERATOR pozyskała blisko 39 milionów złotych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Spółka uczestniczy w procesie definiowania przyszłych warunków korzystania z funduszy unijnych dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Nowa perspektywa znacząco zwiększy pulę środków dostępnych dla OSD.

Efekty dofinasowania z funduszy unijnych można już teraz śledzić za pomocą interaktywnej mapy udostępnionej na stronie ENERGA-OPERATOR. Mapa jest na bieżąco aktualizowana, na podstawie informacji o nowych montażach i odbiorach. Obecnie znajduje się na niej przeszło 1300 obiektów, których powstanie lub modernizację umożliwiło wsparcie funduszy europejskich. Docelowo, zgodnie z podpisanymi umowami będącymi w toku, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2021, będzie ich blisko 3000. 

Poza realizacją projektów objętych wsparciem programów operacyjnych UE, ENERGA-OPERATOR bierze aktywny udział w pracach mających na celu wypracowanie nowych rozwiązań umożliwiających transformację europejskiej energetyki, w ramach realizowanego przez Komisję Europejską programu Horyzont 2020.  

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl