Flaga UE

Obowiązek wytwórców i odbiorców w zakresie wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE

ENERGA-OPERATOR SA przypomina, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 stanowiącego realizację obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, właściciele źródeł wytwórczych B, C, D zobligowani zostali  do bieżącego przekazywania Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego danych o dyspozycyjności i danych planistycznych. Dane te wymagane są dla każdej jednostki wytwórczej oddzielnie.

Mając na uwadze uproszczenie realizacji przez Państwa tego obowiązku, ENERGA-OPERATOR SA udostępnia pod adresem https://pdk.energa-operator.pl  Portal Danych Kontrahenta (PDK) rozszerzony o funkcjonalności związane z obsługą przekazywania Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego  danych o dyspozycyjności i danych planistycznych źródeł wytwórczych B, C, D.

Do właścicieli Jednostek Wytwórczych, którzy nie posiadają jeszcze konta w PDK zostanie skierowana w najbliższych dniach korespondencja email z informacją o sposobie utworzenia i aktywacji konta z rolą Kontrahent (właściciel Jednostki Wytwórczej). Po założeniu konta właściciel Jednostki Wytwórczej  będzie miał możliwość wskazania osób (podmiotów), które w jego imieniu realizować będą bieżącą obsługę uzupełniania danych o dyspozycyjności i generowanej mocy Jednostek Wytwórczych poprzez nadanie im roli Użytkownik.

Jednocześnie informujemy, że dla podmiotów korzystających już z Portalu Danych Kontrahenta i posiadających role Sprzedawca lub URD w trybie administracyjnym (bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań po stronie podmiotu) została dodana rola Wytwórca co umożliwi realizację obowiązku wynikającego z przytoczonej na wstępie decyzji PURE i przekazywanie danych o dyspozycyjności i danych planistycznych źródeł wytwórczych B, C, D. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu email:  generacja.info@energa-operator.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl