Flaga UE

Komunikat dot. zmiany w obsłudze zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji po 01.01.2022 r.

Informujemy, iż od 01.01.2022 r. na podstawie  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2343)  zmianie ulega sposób procedowania zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji. Rozporządzenie określa wzór wniosku o określenie warunków przyłączenie mikroinstalacji/druk zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci, który ENERGA-OPERATOR SA przygotowała i opublikowała pod adresem https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca

Informujemy, że:

- zgłoszenia złożone na poprzednim wzorze do 31.12.2021 r. będą honorowane przez ENERGA-OPERATOR SA,

- dla zgłoszeń składanych po 31.12.2021 r. na poprzednim wzorze, ENERGA-OPERATOR SA w terminie 14 dni wyznaczy termin na dostosowanie zgłoszenia do zapisów Rozporządzenia. Zgłoszenia, które nie zostaną dostosowane w terminie określonym przez ENERGA-OPERATOR SA pozostaną bez rozpatrzenia,

- celem poprawnego procedowania zgłoszeń na nowym formularzu prosimy o stosowanie poniższych wytycznych dotyczących uzupełnienia danych w pkt. V:

  1. W polu „Typ jednostki wytwórczej/przetwornicy” należy podać:
    • Jednostkę wytwórczą czyli: producent, model, typ urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne/ generator/ ogniwa paliwowe)
    • Typ przetwornicy: producent, model, typ i fazowość falownika
  2. W polu „moc” należy podać moc jednostkową jednostki wytwórczej / moc znamionową po stronie AC przetwornicy (falownika)
  3. W polu „Łączna moc zainstalowana” należy podać tylko łączną moc jednostek wytwórczych
  4. W pkt. IV w przypadku przyłącza istniejącego adres ten powinien być zgodny z adresem PPE

- opublikowane zostały również wzory oświadczeń: Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz Oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl