Flaga UE
Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE dzięki dofinansowaniom z UE

Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE dzięki dofinansowaniom z UE

Łącznie 2,7 mln dofinansowania wpłynie do Energa-Operator w związku z realizacją czwartego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego na terenie Oddziału w Olsztynie.

W grudniu 2021 rok zakończona została rzeczowa realizacja projektu „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA”.

Inwestycja miała na celu zwiększenie zdolności do przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 24 MW. Udało się go osiągnąć dzięki budowie nowych powiązań kablowych istniejących linii SN, przebudowie wyprowadzeń oraz podejść linii kablowych SN z GPZ, wymianie starych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na odcinku istniejącej linii średniego napięcia 15 kV na nowe w technologii kablowej. Łącznie projekt obejmował swoim zakresem przebudowę i modernizację blisko 20 km linii elektroenergetycznych. Zmodernizowano 5,454 km i wybudowano 13,959 km nowych sieci SN.

Zrealizowany projekt wpływa korzystnie nie tylko na możliwość przyłączenia nowych źródeł energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Dzięki jego realizacji wzrośnie niezawodność zasilania (obniżenie ilości i czasu trwania awaryjnych przerw w dostawach) poprzez zastosowanie linii kablowych lub napowietrznych linii izolowanych w Gminach Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg, Ostróda, Dźwierzuty, Miasto Zalewo i Zalewo. Co również przyczyni się do redukcji strat energii elektrycznej w sieci EOP.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl