Głos ENERGA-OPERATOR na zgromadzeniu EDSO

ikona edso

W dniu 17 lutego, odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Dyrektorów European Distribution System Operators (E.DSO). W trakcie zgromadzenia miało miejsce wystąpienie Pana Wiceprezesa ENERGA-OPERATOR SA – Wiesława Jasińskiego, który  przedstawił prezentację na temat wykorzystania magazynów energii w transformacji rynku energii. W spotkaniu uczestniczyli menedżerowie europejskich spółek OSD, zrzeszonych w organizacji E.DSO.

W swoim wystąpieniu Pan Prezes Wiesław Jasiński podkreślił, że rok 2021 był przełomowy dla magazynowania energii w Polsce, zarówno ze względu na zmiany w krajowych regulacjach prawnych, jak i na bardzo wysoką dynamikę przyłączania mikro generacji (w samym 2021 roku do sieci OSD przyłączonych zostało blisko 400 tys. nowych prosumentów).
Ustawa Prawo Energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwolnienie z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, a także uwzględnienie magazynowania energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia się również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej. Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych, który istotnie przełoży się na modele biznesowe do stosowania magazynów energii.

Z dużym uznaniem wśród zgromadzonych, zostały przyjęte działania badawczo-rozwojowe ENERGA-OPERATOR, w ramach których nasza firma będzie analizować różne warianty współpracy magazynów z potrzebami występującymi na sieci elektroenergetycznej. W ramach projektu Smart Grid uruchomiony zostanie magazyn w technologii litowo-jonowej, a jego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego w miejscu przełączenia farmy PV Czernikowo. Kolejne dwa projekty dotyczą magazynów energii wybudowanych przez firmę WB Electonics w technologii FlexPower. Planowane jest przyłączenie jednego magazynu do sieci nN w Gminie Przywidz,  a przyłączenie drugiego magazynu planowane jest do sieci SN w wybranym miejscu, gdzie mogą pojawić się lokalne problemy z zachowaniem jakości energii. Ostatnie dwa projekty SERENE i SUSTENANCE, nastawione są na współpracę z lokalnymi wspólnotami energetycznymi. Magazyny zostaną zainstalowane na sieci nN w Gminie Przywidz oraz w Sopocie i będą stabilizować pracę sieci z mikro generacją, ładowarkami EV
i pompami ciepła.

W JasinskiKorzyściami płynącymi z projektów będzie zweryfikowanie wpływu magazynów na zwiększenie możliwości przyłączania mikro instalacji w sieci nN przy zachowaniu prawidłowej jakości dostaw. Chcemy też sprawdzić, czy magazyny energii mogą stanowić alternatywne rozwiązanie w stosunku do rozbudowy sieci SN i nN w miejscach gdzie pojawią się lokalne problemy napięciowe lub przeciążeniowe – powiedział dr. hab. Wiesław Jasiński.

ENERGA-OPERATOR zaangażowana jest również w Program „Magazynowanie energii w GK ORLEN” . Program ukierunkowany jest na identyfikację i wprowadzenie na rynek energetyczny produktów i usług magazynowania energii, w tym komercjalizacji, integracji i rozwoju technologii. Polega on na zaangażowaniu w rozwój, testowanie i budowanie infrastruktury do magazynowania energii elektrycznej, budowę kompetencji i rozwój technologii we własnym zakresie we współpracy z partnerami naukowymi i gospodarczymi. W Programie wskazano na główne formy magazynowania energii, które obejmują magazyny mechaniczne,  w tym elektrownie szczytowo-pompowe, wodne oraz technologia LAES (Liquid Air Energy Storage), jak również termiczne do przechowywania ciepła i chłodu, chemiczne min. do stabilizacji pracy OZE, magazyny elektrochemiczne w tym produkcji ogniw elektrochemicznych oraz elektryczne w tym kondensatory, superkondensatory i  nadprzewodnikowe magazyny energii.

Stowarzyszenie E.DSO zrzesza 42 przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Europy. Jednym z jego głównych celów jest rozwój technologii związanych z sieciami inteligentnymi.  Organizacja współuczestniczy m.in. w projektach OneNET oraz EUniversal, dzięki którym wypracowane zostaną rozwiązania zwiększające elastyczność sieci. Elastyczność sieci jest zagadnieniem kluczowym dla powodzenia transformacji energetycznej i optymalnego zagospodarowania energii wytwarzanej przez niesterowalne odnawialne źródła energii. Liderem obu projektów na terenie Polski jest ENERGA-OPERATOR.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl