Flaga UE

Komunikat w sprawie uwarunkowań procesu przyłączeniowego

W nawiązaniu do komunikatu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) https://www.pse.pl/-/komunikat-pse-s-a-w-sprawie-uwarunkowan-procesu-przylaczeniowego

oraz komunikatu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej http://ptpiree.pl/aktualnosci/2022-12-23

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że w związku z:

  • uzgodnieniem Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla PSE SA na lata 2023-2032 przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE),
  • trwającym procesem uzgodnienia przedłożonych przez Operatorów do Prezesa URE projektów Planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028,
  • podpisaniem w dniu 7 listopada 2022 r. przez Prezesa URE oraz pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce - Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki,
  • wzrostem obserwowalności pracy sieci i doskonaleniem metod prognozowania generacji źródeł OZE, a tym samym zwiększeniem możliwości przeciwdziałania stanom zagrożenia pracy sieci,
  • wdrożeniem Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci,

powyższe okoliczności będą brane pod uwagę w procesie przyłączeniowym (w ramach uzgodnień wymaganych przez §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego) w zakresie wniosków o przyłączenie do sieci wysokich napięć złożonych od dnia 02.01.2023 r.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl