Rozpoczął się proces konsultacji w zakresie zmiany Załącznika nr 6 stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w zakresie Załącznika nr 6 stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 2/2022 IRiESD (plik w formacie PDF).

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu Karty aktualizacji nr 2/2022 IRiESD toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, ENERGA-OPERATOR SA została wezwana do zmiany Załącznika nr 6 „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami” i poddanie go procesowi ponownych konsultacji. W związku z wezwaniem ENERGA-OPERATOR SA opracowała i poddaje konsultacjom nowe brzmienie Załącznika nr 6 IRiESD.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: projekt IRiESD Załącznik nr 6

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt zmian Załącznika nr 6 IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki:

- Projekt zmiany Załącznika nr 6 IRiESD (w wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl