Flaga UE

Komunikat w sprawie uwarunkowań procesu przyłączeniowego

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że 29.09.2023 r. złoży do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizację projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 w zakresie lat 2024-2028. W związku z powyższym, ocena istnienia warunków przyłączenia do sieci dla wniosków złożonych od 02.10.2023 r. będzie dokonywana, w szczególności przy uwzględnieniu:  

  • wyżej wymienionej aktualizacji Planu Rozwoju EOP na lata 2024-2028,
  • uzgodnionego Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla PSE SA na lata 2023–2032 przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • aktualizacji Planów Rozwoju sąsiednich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2024–2028, składanych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • wdrożenia Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Zmienione kryteria ENERGA-OPERATOR SA przyjmuje do stosowania od 02.10.2023 r. Wnioski o określenie warunków przyłączenia, które zostały złożone przed tą datą, będą rozpatrywane według dotychczasowych zasad. Wnioskodawca może wycofać złożony wcześniej wniosek i złożyć go ponownie od 02.10.2023 r.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl