Flaga UE

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 6/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2024 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

W związku z powyższym, OSD opracował projekt Karty aktualizacji nr 6/2023 IRiESD. Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), ENERGA-OPERATOR SA niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 6/2023 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 2 listopada 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 6/2023

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty aktualizacji nr 6/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 6/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl