Flaga UE

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321–59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2024 IRiESD obejmują dostosowanie IRiESD do nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2023.LK., w tym do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819, z późn. zm.) oraz nowych Warunków Dotyczących Bilansowania zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r.

W związku z powyższym, OSD opracował projekt Karty aktualizacji nr 2/2024 IRiESD. Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), ENERGA-OPERATOR SA niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 2/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 13 marca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

Projekt Karty aktualizacji nr 2/2024 IRiESD (w wersji pdf)

Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 2/2024 IRiESD (w wersji pdf)

Tekst ujednolicony IRiESD w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym proj. Karty aktualizacji nr 2/2024) – pomocniczo (w wersji pdf)

Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

Komunikat (w wersji pdf)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl