Flaga UE

Komunikat w sprawie uwarunkowań procesu przyłączeniowego

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że operator sieci przesyłowej (PSE S.A.) przesłał 23 marca 2024r. zaktualizowany dokument pn. zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączania urządzeń i instalacji lub sieci na system energetyczny (ZIWWE).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE S.A. wprowadzana zmiana wynika z aktualnego stanu w zakresie przyłączeń obiektów do sieci elektroenergetycznej (w szczególności magazynów energii elektrycznej) operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, jak również zebranych doświadczeń w ramach wykonywanych ekspertyz przyłączeniowych przy uwzględnieniu zasad ujętych w założeniach do wykonania ekspertyz przyłączeniowych, które zostały przygotowane ponad rok temu.

PSE S.A. będą stosowały zaktualizowany dokument w toku uzgodnień - realizowanych zgodnie z § 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - dla wniosków jakie zostaną złożone do Operatorów Sieci Dystrybucyjnej od 2 kwietnia 2024 r.

Tym samym ocena istnienia warunków przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR S.A. dla wniosków złożonych od 2 kwietnia 2024 r. będzie dokonywana przy uwzględnieniu ww. aktualizacji, a te złożone przed ww. datą będą oceniane według dotychczasowych zasad.

Wnioskodawca może wycofać złożony dotychczas wniosek i złożyć go ponownie od 2 kwietnia 2024 r.

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl