Flaga UE

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 5/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 5/2024 IRiESD obejmują dostosowanie IRiESD do zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zmienionej Kartą aktualizacji nr 1/CW-1/CK-1/CB-1/2024 zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 31 maja 2024 r., znak:  DRR.WRE.4320.2.2024.AOr.

W związku z powyższym, OSD opracował projekt Karty aktualizacji nr 5/2024 IRiESD. Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266), ENERGA-OPERATOR SA niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 5/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 14 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 5/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty aktualizacji nr 5/2024 IRiESD (w wersji pdf)

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 5/2024 IRiESD (w wersji pdf)

- Tekst ujednolicony IRiESD w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym proj. Karty aktualizacji nr 5/2024) – stan na dzień 14-06-2024 r. - pomocniczo (w  wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl