Obowiązek informacyjny dla monitoringu wizyjnego prowadzonego na terenie ENERGA-OPERATOR SA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwu, pracownikom oraz ochrony mienia na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione podmioty i organy publiczne,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dozoru mienia jak ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
  c) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  e) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, doradczej, konsultacyjnej, audytowej,
  f) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, w tym Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk;
  g) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  h) podmioty które ubezpieczają lub likwidują szkody.
  ENERGA-OPERATOR S.A. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów, w tym wyżej wymienionych, działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wymagamy od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 6. Nagrania oraz zebrane dane osobowe mogą zostać przekazane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.
 7. Nagrania oraz Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem dłuższego okresu w przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu (wtedy okres przechowywania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia okresu obrony przed roszczeniami i ewentualnie do upływu okresu dochodzenia roszczeń.
 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Informujemy, w uzasadnionych przypadkach, o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej, szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl,

Z uprawnień a-f możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl