Obowiązek informacyjny dla monitoringu wizyjnego prowadzonego na terenie ENERGA-OPERATOR SA

  1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego na terenach naszych obiektów jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. Dane kontaktowe: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się drogą mailową: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych podany powyżej (pkt 1).
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora ciążących na administratorze i związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwu oraz pracownikom, jak również mienia na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać wybrane podmioty Energa Grupa Orlen na podstawie wewnętrznych umów, w tym: Spółka Dominująca oraz podmioty świadczące usługę ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń monitoringu wizyjnego. Możemy powierzyć Państwa dane dostawcom usług lub produktów działającym na naszą rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na nasze udokumentowane polecenia, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Państwa danych osobowych
  5. Nagrania oraz Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem dłuższego okresu w przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu (wtedy okres przechowywania ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania).
  6. W uzasadnionych przypadkach macie Państwo prawo dostępu do nagrań z monitoringu, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu lub anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach. Każdorazowa egzekucja prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Nagrania oraz zebrane dane osobowe mogą zostać przekazane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl