Obowiązek informacyjny w zakresie obsługi odbiorców

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO w celu realizacji obowiązków określonych w Ustawie Prawo Energetyczne oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A., związanych z bezpośrednią, telefoniczną i elektroniczną obsługą zleceń, reklamacji oraz interwencji.
 5. Kategorie danych osobowych, jakimi dysponuje ENERGA-OPERATOR S.A. to w szczególności: imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE.
  Źródłem pochodzenia danych jest Pani/Pan (dla umowy dystrybucyjnej) lub sprzedawca energii elektrycznej – strona umowy kompleksowej (dla umowy kompleksowej), a w przypadku umów zawartych przed 01.07.2007 r. ENERGA-OPERATOR S.A. pozyskał dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków ENERGA-OPERATOR S.A. wskazanych w pkt 4.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione podmioty i organy publiczne,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  c) podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., na podstawie zawartej umowy obsługi Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego,
  d) podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
  e) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  f) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  g) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
  h) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe,
  i) Operator Systemu Przesyłowego,
  j) Operator Informacji Rynku Energii,
  k) podmioty prowadzące działalność płatniczą w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
  ENERGA–OPERATOR S.A. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak np. podmioty obsługujące liczniki energii elektrycznej, usuwające awarie oraz prowadzące eksploatację sieci elektroenergetycznej, obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące usługi telefonicznej obsługi zgłoszeń i reklamacji, a także świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, prawne. Wymagamy od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ENERGA–OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.:
  a) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ENERGA-OPERATOR S.A., dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków;
  c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ENERGA-OPERATOR S.A., dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA–OPERATOR S.A.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej  www.energa-operator.pl.
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl