Obowiązek informacyjny w zakresie rezerwowej umowy kompleksowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ENERGA–OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA–OPERATOR S.A. (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  a) przepisów określonych w szczególności w ustawie Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do niej, w zakresie realizacji dystrybucji energii elektrycznej przez ENERGA–OPERATOR S.A., a także wynikające z umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą energii elektrycznej,
  b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA–OPERATOR S.A., w tym dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
 5. Kategorie danych osobowych, jakimi dysponuje ENERGA–OPERATOR S.A., to w szczególności: imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE.
  Źródłem pochodzenia danych jest Pani/Pana poprzedni sprzedawca energii elektrycznej - strona umowy kompleksowej, a w przypadku umów zawartych przed 01.07.2007 r. ENERGA–OPERATOR S.A. pozyskał dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione podmioty i organy publiczne,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA–OPERATOR S.A., na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  c) podmioty świadczące usługę sprzedaży energii elektrycznej ,
  d) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  f) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
  g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe,
  h) podmiot świadczący rezerwową usługę kompleksową – sprzedawca rezerwowy energii: [nazwa],
  i) sprzedawca z urzędu,
  j) Operator Systemu Przesyłowego,
  k) Operator Informacji Rynku Energii,
  l) podmioty prowadzące działalność płatniczą w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
  ENERGA–OPERATOR S.A., może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak np. podmioty obsługujące liczniki energii elektrycznej, usuwające awarie oraz prowadzące eksploatację sieci elektroenergetycznej, obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące usługi telefonicznej obsługi zgłoszeń i reklamacji, a także świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, prawne. Wymagamy od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ENERGA–OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących realizacji usługi dystrybucji energii elektrycznej w związku z umową kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej oraz po jej zakończeniu do czasu zakończenia okresu obrony przed roszczeniami i ewentualnie do upływu okresu dochodzenia roszczeń.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych,
  g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA–OPERATOR S.A.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ENERGA–OPERATOR S.A. (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl