Obowiązek informacyjny w zakresie tytułów prawnych do nieruchomości ( oświadczenie woli / służebność / prawo do nieruchomości )  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR SA (pkt 2).

 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w szczególności w następujących celach:
  a ) realizacji obowiązków prawnych wynikających z porozumień, umów i oświadczeń woli zawieranych w celu wybudowania urządzeń elektroenergetycznych i ich eksploatacji,
  b) realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej celem realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych,
  c) prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA, w szczególności ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt.4.

 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych otrzymanych od Ciebie, Twojego reprezentanta lub z ewidencji gruntów i budynków może obejmować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, nr PESEL/data urodzenia i nr paszportu, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres posesji, numer ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej, kod PPE, numer NIP.

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a )uprawnione podmioty i organy publiczne,
  b) Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen na podstawie wewnętrznych umów, w tym Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w zakresie usług rachunkowych,
  c) Podmioty dostarczające korespondencję,
  d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  e) Podmioty świadczące usługi analizy i doradztwa prawnego,
  f) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, w tym Energa Informatyka I Technologie Sp. z o.o. Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk;
  g) Podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA obejmujące utrzymanie i rozwój sieci dystrybucyjnej, w tym podmioty świadczące usługi projektowe i budowlane.

  ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR SA, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 8. ENERGA-OPERATOR SA może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

 9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. 4.

 10. Dane osobowe nie będą profilowane a także decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 11. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w granicach prawa,
  d) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) przenoszenia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach,
  f) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z ENERGA-OPERATOR SA lub IOD (pkt 2, 3).

 12. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl