Obowiązek informacyjny w zakresie tytułów prawnych do nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO w celach wypełnienia porozumień o ustanowieniu służebności posadowienia obiektów energetycznych i przesyłu energii elektrycznej, obowiązków prawnych ciążących na ADO oraz z zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jak np. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa. Obowiązkiem prawnym jest zapewnienie realizacji budowy i rozbudowy sieci, w tym ze względu na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, a także obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.
 5. Kategorie danych osobowych jakimi dysponuje ADO to w szczególności: imię, nazwisko, PESEL/numer paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, kod PPE, numer NIP.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) Uprawnione organy publiczne,
  b) Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  c) Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
  f) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do czasu zakończenia okresu dochodzenia roszczeń.
  a) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
  c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl .
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl