Obowiązek informacyjny w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej - dotyczy umowy kompleksowej / umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej / rezerwowej umowy kompleksowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

a) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENERGA–OPERATOR S.A. – na podstawie tej umowy i w celu jej realizacji oraz podjętych działań przed jej zawarciem, a także usług wynikających z umowy takich jak np. monitorowanie świadczonej usługi i jakości obsługi klienta oraz realizacji usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie,
b) w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą, w tym umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej - na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne w celu realizacji usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz działań tej usłudze towarzyszących jak obsługa urządzeń elektroenergetycznych, pomiarowych, kontrola, wykrywanie i pobieranie opłat z tytułu nielegalnego poboru energii, archiwizacji danych i dokumentów,
c) w celu realizacji pozostałych obowiązków prawnych wskazanych w szczególności w ustawie Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz w ustawie o odnawialnych źródłach energii wraz z aktami wykonawczymi do niej, w zakresie realizacji dystrybucji energii elektrycznej przez ENERGA-OPERATOR S.A., a także i na podstawie pozostałych ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie np. podatków, rachunkowości, akcyzy,
d) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A., w tym tworzenia analiz
w zakresie prowadzonej usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

5) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania/ korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE, dane pomiarowe przechowywane w systemie informatycznym. Źródłem danych pomiarowych jest licznik energii elektrycznej, w tym licznik zdalnego odczytu. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Pani/Pan, a w przypadku umów zawartych przez pełnomocnika – upoważniony sprzedawca energii.
Jeśli stroną umowy jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej możemy dodatkowo pozyskać dane kontaktowe i/lub dotyczące prowadzonej działalności obejmujące nazwę firmy, miejsce wykonywania działalności, NIP, REGON pozyskane z ogólnodostępnych źródeł jak Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego lub ze strony internetowej tego podmiotu.

6) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a) uprawnione podmioty i organy publiczne,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej, w tym w zakresie obsługi układów pomiarowo- rozliczeniowych, usuwania awarii i prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznej, świadczenia usług Contact Centre, wsparcia w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta,
c) podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej albo podmioty świadczące usługę kompleksową na podstawie umowie kompleksowej zawierające postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, a także sprzedawca z urzędu, sprzedawca zobowiązany, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, podmioty utrzymujące lub rozbudowujące sieć elektroenergetyczną,
d) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
f) podmioty świadczące usługi obsługi rachunkowej i podatkowej,
g) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, doradczej, konsultacyjnej, audytowej, a także podmioty badawcze
i organizujące konkursy w zakresie realizowanych usług,
h) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, w tym:
- APATOR RECTOR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B, 65-021 Zielona Góra;
- Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk;
- Atende Industries Sp. z o.o., ul Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa;
- Pirios S.A., ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków;
- SYGNITY S.A., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,
i) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
j) Operator Systemu Przesyłowego i Operator Informacji Rynku Energii, którym jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
k) podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty,
l) podmioty które ubezpieczają lub likwidują szkody.
ENERGA-OPERATOR S.A. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów, w tym wyżej wymienionych, działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wymagamy od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej w związku z umową o świadczenie usług dystrybucji albo umową kompleksową albo umową kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej oraz po ich zakończeniu do czasu zakończenia okresu obrony przed roszczeniami i ewentualnie do upływu okresu dochodzenia roszczeń.

8) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10) Informujemy, w uzasadnionych przypadkach, o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej, szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl,
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Najnowsza klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A. www.energa-operator.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl