Obowiązek informacyjny w zakresie umowy dystrybucyjnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz podjętych działań przed jej zawarciem,
  2. przepisów określonych w szczególności w ustawie Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do niej, w zakresie realizacji dystrybucji energii elektrycznej przez ADO,
  3. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Kategorie danych osobowych, jakimi dysponuje ADO to w szczególności: imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, kod PPE. Źródłem pochodzenia danych jest Pani/Pan, a w przypadku umów zawartych przez pełnomocnika - upoważniony sprzedawca energii.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione podmioty i organy publiczne,
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  3. podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
  4. podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  5. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  6. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
  7. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe,
  8. sprzedawca z urzędu.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym m.in. trwania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz po jej zakończeniu do czasu zakończenia okresu obrony przed roszczeniami i ewentualnie do upływu okresu dochodzenia roszczeń.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia danych osobowych,
  5. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych,
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl.

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl