Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) ENERGA-OPERATOR SA informuje:

a. Administratorem Twoich danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk;

b. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk;

c. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR SA (lit b);

d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy;
 • raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
 • obsługi i archiwizacji korespondencji;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi;

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.

f. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę,

g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta ENERGA-OPERATOR SA lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.

h. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą zostać:

 • podmioty Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów;
 • podmioty dostarczające korespondencję;
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
 • podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;
 • audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
 • banki realizujące transakcje;
 • organy i podmioty uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

i. ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na jego udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

j. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w lit d:

 • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ENERGA-OPERATOR SA dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ENERGA-OPERATOR SA, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

k. Informujemy o przysługującym prawie (w uzasadnionych przypadkach i zakresie) do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail z ENERGA-OPERATOR SA lub IOD (lit b, c).

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl