Obowiązek informacyjny dla współpracowników kontrahentów i ich współpracowników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).

3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Twojego pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa-Operator SA, którego reprezentujecie, w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa-Operator SA .

4. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr faxu, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa-Operator SA lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. art. 6 ust 1lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w tym realizacji przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
 2. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w szczególności.: realizacji zawartej umowy o świadczenie usług przez Twojego pracodawcę lub wykonawcę / podwykonawcę / kontrahenta Energa-Operator SA, ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy.

7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
 2. inni ADO przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu np.: podmioty dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia spraw sądowych, uprawnione organy publiczne, inne podmioty niż w/w świadczące usługi na rzecz ADO na podstawie umów oraz w zakresie działań przed zawarciem umowy
 3. podmioty, którym ADO może powierzyć dane osobowe tj. dostawcy usług lub produktów działający na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; ADO wymaga od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane jego polecenia, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, np.: podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 5:

 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO przez okres wynikający z tych przepisów,
 2. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO – do chwili zrealizowania uzasadnionych interesów ADO jak np. realizacja działań przed zawarciem i w trakcie zawartej umowy w szczególności w zakresie komunikacji, ustalenie oraz dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

9. Informujemy o przysługującym prawie (w uzasadnionych przypadkach i zakresie) do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. sprostowania swoich danych osobowych, 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. usunięcia danych w uzasadnionych przypadkach,

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl