Obowiązek informacyjny dla osoby innej niż pracownik korzystający z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, Oddział ………….
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
  iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń socjalnych z ZFŚS.
 5. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO czyli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego m.in. z Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu ZFŚS Energa-Operator SA o/………………..  a także realizacji uzasadnionych interesów ADO, tj. w szczególności ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa, prowadzenie czynności archiwizacji dokumentów oraz raportowania
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczeń. Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby która wskazała Panią/Pana w swoim wniosku. Zakres danych obejmuje imię, nazwisko i pozostałe dane wymagane w odpowiednim wniosku.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) Spółki Grupy Energa i Grupy Orlen, na podstawie wewnętrznych umów, w tym ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., Ignacego Łukasiewicza 39, 09-411 Płock
  b) Podmioty dostarczające korespondencję,
  c) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  d) Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
  e) Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty,
  f) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Pani/Pan dane osobowe w tym w szczególności Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk .

  Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania danych w tajemnicy. ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 8. ADO może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe np. PIP.
 9. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, a także dane będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej, szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu uodo.gov.pl gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub z IOD (pkt 1, 2, 3)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl