Usługa DSR

Czym jest DSR?

DSR (ang. Demand Side Response) to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w celu zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym w ekstremalnych sytuacjach jego funkcjonowania, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

Usługa DSR jest usługą dobrowolną wykorzystywaną przez OSP w celu niedopuszczenia do wprowadzenia ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej, zatem dotyczy wyjątkowych sytuacji w systemie elektroenergetycznym i jedynie wybranych godzin doby (np. godzin szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną).

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed (obiektu redukcji)?

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje o zaktualizowaniu zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wprowadzonych poprzez aktualizację Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRIESP) PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018) oraz aktualizację Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ENERGA-OPERATOR SA (Karta aktualizacji 6/2018 IRiESD ENERGA-OPERATOR SA).

Wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA oraz wnioski o aktualizację Certyfikatu dla ORed i oświadczenia po wydaniu Certyfikatów dla ORed w trybie podstawowym, powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku/oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed) na dedykowany adres e-mail: dsr@energa-operator.pl.

Na każde żądanie ENERGA-OPERATOR SA, Odbiorca w ORed dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed na adres:

Biuro Zarządzania Obsługą Odbiorców
ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

W przypadku, gdy Obiekt Redukcji przyłączony jest do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed i oświadczenia po wydaniu Certyfikatu dla ORed w trybie podstawowym należy skierować do OSDn, a wówczas OSDn powinien przekazać ENERGA-OPERATOR SA wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji OSDn) wraz ze skanem pełnomocnictwa na dedykowany adres e-mail: dsr@energa-operator.pl.

Dodatkowo informujemy, że występowanie do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskami o wydanie Certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie ENERGA-OPERATOR SA przez OSDn Certyfikatów dla ORed, winno następować zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi PSE S.A. oraz zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

IRiESP, wzór Wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzór Wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed, wzór Oświadczeń po wydaniu Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dsr@energa-operator.pl.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl