Flaga UE

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - IRiESD

IRiESD – obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014 r.

IRiESD – obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014 r.

Tekst ujednolicony Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej "IRiESD")
Obowiązujący od dnia 14 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 5 do IRiESD – profile obciążeń na rok 2024 (Plik do pobrania pdf)

Załącznik nr 5 do IRiESD – profile obciążeń na rok 2024 (Plik do pobrania xlsx)

Załącznik nr 5 do IRiESD – profile obciążeń na rok 2024 (Plik do pobrania pdf) – obowiązujące od dnia 14 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 5 do IRiESD – profile obciążeń na rok 2024 (Plik do pobrania xlsx) – obowiązujące od dnia 14 czerwca 2024 r.


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 lutego 2014 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 maja 2014 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2015 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 01 lipca 2015 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2016 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 01 lutego 2016 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 marca 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 kwietnia 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 01 maja 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 4/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 12 marca 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 22 czerwca 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 września 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2019 r.

Karta Aktualizacji nr 6/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 14 stycznia 2019 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 22 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Prezesa URE z dnia 30 maja 2019 r. dot. sprostowania oczywistej omyłki w Karcie Aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji nr 4/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 09 września 2019 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2020 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 09 kwietnia 2020 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającej termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr 3/2019 IRiESD na dzień 29 maja 2020 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 26 sierpnia 2020 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2021 r.

Karta Aktualizacji nr 4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2021 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 07 maja 2021 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 30 grudnia 2021 r.

Karta Aktualizacji nr 4/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2022 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 17 lutego 2022 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 18 marca 2022 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 23 listopada 2022 r.

Karta Aktualizacji nr 4/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca częściowo od dnia 20 lutego 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 24 maja 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Załącznik nr 6
Obowiązująca od dnia 12 września 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 15 września 2023 r., z zastrzeżeniem zmian, które będą obowiązywały od dnia uruchomienia produkcyjnego Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) przez Operatora informacji rynku energii (OIRE)

Karta Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 05 października 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 09 października 2023 r.

Karta Aktualizacji nr 6/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 14 czerwca 2024 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 06 maja 2024 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 14 czerwca 2024 r.

 

Oświadczenie woli – obejmujące zgodę Odbiorcy na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENERGA-OPERATOR S.A. (na podstawie pkt. B.7. IRiESD)
Obowiązujące od dnia 01 października 2023 r. do dnia 23 lutego 2024 r.

Oświadczenie woli – obejmujące zgodę Odbiorcy na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENERGA-OPERATOR S.A. (na podstawie pkt B.7. IRiESD)
Obowiązujące od dnia 24 lutego 2024 r.

 

Archiwum - Instrukcja IRiESD, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie Art. 9g, ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, ENERGA – OPERATOR SA, będący operatorem systemu dystrybucyjnego, opracował i stosuje Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.


Część ogólna pn. „Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci" – określa szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci.


Część szczegółowa
 pn. „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi" – uwzględnia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowanej przez operatora systemu przesyłowego (PSE – OPERATOR SA), umożliwiając reprezentowanie podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej w rynku bilansującym.

IRIESD - projekt

Projekt Karty aktualizacji 5/2024 IRiESD – do konsultacji (14 czerwca 2024 r.)

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 5/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 5/2024 IRiESD obejmują dostosowanie IRiESD do zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zmienionej Kartą aktualizacji nr 1/CW-1/CK-1/CB-1/2024 zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 31 maja 2024 r., znak:  DRR.WRE.4320.2.2024.AOr.

W związku z powyższym, OSD opracował projekt Karty aktualizacji nr 5/2024 IRiESD. Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266), ENERGA-OPERATOR SA niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 5/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 14 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 5/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty aktualizacji nr 5/2024 IRiESD (w wersji pdf)

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 5/2024 IRiESD (w wersji pdf)

- Tekst ujednolicony IRiESD w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym proj. Karty aktualizacji nr 5/2024) – stan na dzień 14-06-2024 r. - pomocniczo (w  wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

 


 

Projekt Karty aktualizacji 4/2024 IRiESD – do konsultacji (07 czerwca 2024 r.)

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 4/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 4/2024 IRiESD obejmują dostosowanie IRiESD do zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii zawarte w Karcie aktualizacji nr CC/01/2023 IRiESP-OIRE zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 20 maja 2024 r., znak: DRR.WRE.4320.1.2024.LK. oraz do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1681) – w zakresie art. 5 ust. 3a oraz art. 5 ust. 14 i 15, art. 5ac - 5ag obowiązujące od daty uruchomienia  produkcyjnego CSIRE.

W związku z powyższym, OSD opracował projekt Karty aktualizacji nr 4/2024 IRiESD. Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), ENERGA-OPERATOR SA niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 4/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 7 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 4/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty aktualizacji nr 4/2024 IRiESD (w wersji pdf)

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 4/2024 IRiESD (w wersji pdf)

- Tekst ujednolicony IRiESD w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym proj. Karty aktualizacji nr 4/2024) – stan na dzień 14-06-2024 r. - pomocniczo (w  wersji pdf)

- Tekst ujednolicony IRiESD w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym proj. Karty aktualizacji nr 4/2024) – stan na dzień 01-07-2025 r. (tj. produkcyjnego uruchomienia CSIRE) - pomocniczo (w  wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

 


 

Karta aktualizacji 3/2024 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (27 marca 2024 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 23 marca 2024 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 3/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 27 marca 2024 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 3/2024 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia oraz Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji 3/2024 IRiESD.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty aktualizacji 3/2024 IRiESD

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z projektu Karty aktualizacji nr 3/2024 IRiESD

- Raport z konsultacji projektu Karty aktualizacji 3/2024

 


 

Karta aktualizacji 2/2024 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (22 marca 2024 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 13 marca 2024 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 22 marca 2024 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 2/2024 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia oraz Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji 2/2024 IRiESD.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty aktualizacji 2/2024 IRiESD

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z projektu Karty aktualizacji nr 2/2024 IRiESD

- Raport z konsultacji projektu Karty aktualizacji 2/2024

 


 

Karta aktualizacji 1/2024 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (15 marca 2024 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 29 lutego 2024 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 15 marca 2024 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 1/2024 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia oraz Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji 1/2024 IRiESD.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2024 IRiESD

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z projektu Karty aktualizacji nr 1/2024 IRiESD

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2024

 


 

Karta aktualizacji 6/2023 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (22 listopada 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 2 listopada 2023 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 6/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 22 listopada 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 6/2023 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia oraz Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji 6/2023 IRiESD.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 6/2023 IRiESD

- Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z projektu Karty aktualizacji nr 6/2023 IRiESD

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 6/2023

 


 

Karta aktualizacji 5/2023 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (22 czerwca 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 11 czerwca 2023 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 22 czerwca 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 5/2023 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2023 (wersja pdf)

 


 

Karta aktualizacji 4/2023 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (30 czerwca 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 5 czerwca 2023 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 30 czerwca 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 4/2023 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2023 (wersja pdf)

 


 

Karta aktualizacji 3/2023 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (01 czerwca 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 25 maja 2023 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 01 czerwca 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 3/2023 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2023 (wersja pdf)

 


 

Karta aktualizacji 2/2023 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (26 maja 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 13 maja 2023 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 26 maja 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 2/2023 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2023 (wersja pdf)

 


 

Karta aktualizacji 1/2023 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (17 marca 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 23 lutego 2023 r. procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 17 marca 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji 1/2023 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2023 (wersja pdf)

 


 

Projekt zmiany Załącznika nr 6  projektu Karty aktualizacji 2/2022 IRiESD – po konsultacjach przedstawiony Prezesowi URE do zatwierdzenia (15 marca 2023 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 1 marca 2023 r. procesu  ponownych konsultacji projektu zmiany Załącznika nr 6 projektu Karty aktualizacji nr 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 15 marca 2023 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia projekt zmiany Załącznika nr 6 projektu Karty aktualizacji 2/2022 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt zmiany Załącznika nr 6 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu zmiany Załącznika nr 6 IRiESD (wersja pdf)

 

____________________________________________________________________________________________________

Karta Aktualizacji 4/2022 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (17 października 2022 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 22 września 2022 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 17 października 2022 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2022 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2022 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2022 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2022 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (07 lipca 2022 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 07 lipca 2022 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2022 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2022 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2022 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2022 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (22 czerwca 2022 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 30 kwietnia 2022 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 22 czerwca 2022 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2022 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2022 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2022 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2022 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (17 lutego 2022 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 05 lutego 2022 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 17 lutego 2022 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2022 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2022 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2022 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 4/2021 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (16 listopada 2021 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 28 października 2021 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w 16 listopada 2021 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2021 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2021 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2021 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2021 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (16 listopada 2021 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 21 października 2021 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 16 listopada 2021 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2021 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2021 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2021 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2021 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (09 września 2021 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 08 sierpnia 2021 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 09 września 2021 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2021 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2021 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2021 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2021 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (27 stycznia 2021 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 27 stycznia 2021 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2021 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2021 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2021 (wersja pdf)

 


Karta Aktualizacji 4/2020 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (23 października 2020 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 30 września 2020 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 23 października 2020 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2020 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2020 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2020 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2020 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (29 września 2020 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 14 września 2020 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 29 września 2020 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2020 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2020 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2020 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2020 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (22 maja 2020 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 11 maja 2020 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 22 maja 2020 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2020 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2020 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2020 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2020 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (15 kwietnia 2020 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 02 kwietnia 2020 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2020 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2020 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2020 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2019 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (14 stycznia 2020 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 14 stycznia 2020 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2019 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2019 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2019 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2019 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (23 październik 2019 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 04 października 2019 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 23 października 2019 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2019 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2019 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2019 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2019 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (26 luty2019 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 26 lutego 2019 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2019 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2019 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2018 IRiESD – po ponownych konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (04 grudnia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 26 lipca 2018 r. procesu ponownych konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 04 grudnia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 6/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (04 grudnia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 20 listopada 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 6/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 04 grudnia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 6/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 6/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 6/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 5/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (25 września 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 września 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 25 września 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 5/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 4/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (29 sierpnia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 06 czerwca 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (24 maja 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 04 maja 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 24 maja 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2017 IRiESD – po ponownych konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (19 marca 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 09 marca 2018 r. procesu ponownych konsultacji projektu zaktualizowanej Karty Aktualizacji 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 19 marca 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2018 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (06 lutego 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 26 stycznia 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 06 lutego 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2018 (wersja pdf)

 


 

Projekt Karty Aktualizacji 2/2018 IRiESD - do konsultacji (19 stycznia 2018 r.)

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF), której zmiany wynikają m.in. z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 02 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: dystrybucja_iriesd@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji IRiESD (w wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 5/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (08 stycznia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 08 stycznia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 5/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 4/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (28 listopad 2017 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 10 listopada 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 28 listopada 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2017 IRiESD po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (17 październik 2017 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 29 września 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 17 października 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (11 kwiecień 2017 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 21 marca 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2017 IRiESD (w wersji pdf)

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2017 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 1/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (28 luty 2017)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 13 lutego 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 28 lutego 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia. 

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2016 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (29 listopada 2016)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 listopada 2016 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 29 listopada 2016 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2016 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2016 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2016 (wersja pdf)

 


 

Zaktualizowana Karta Aktualizacji 1/2016 IRiESD - po ponownych konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (25 października 2016)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 października 2016 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 25 października 2016 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zaktualizowaną Kartę Aktualizacji 1/2016 IRiESD wraz z Raportem z procesu ponownych konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt zaktualizowanej Karty Aktualizacji 1/2016 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z ponownych konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2016 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (16 marca 2016)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 26 lutego 2016 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 16 marca 2016 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2016 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2016 IRiESD (w wersji pdf) 

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 3/2015 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (10 grudnia 2015)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 30 listopada 2015 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2015 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2015 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2015 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 2/2015 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (04 września 2015)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 24 lipca 2015 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 04 września 2015 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2015 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Projekt Karty Aktualizacji 2/2015 IRiESD (w wersji pdf)

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2015 (wersja pdf)

Standardy Wymiany Informacji CSWI są dostępne na stronie internetowej PTPIREE pod adresem: link


 

Karta Aktualizacji 1/2015 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (11 marca 2015)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 04 marca 2015 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 11 marca 2015 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2015 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Projekt Karty Aktualizacji 1/2015 IRiESD (w wersji pdf)

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2015 (w wersji pdf)


 

Karta Aktualizacji 3/2014 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (20 październik 2014)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 01 października 2014 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 20 października 2014 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2014 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Projekt Karty Aktualizacji 3/2014 IRiESD (w wersji pdf)

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2014 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 2/2014 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (13 marzec 2014)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 03 marca 2014 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 13 marca 2014 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2014 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2014 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2014 (wersja pdf)

 

 


 

 


Karta Aktualizacji 1/2014 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia ( styczeń 2014)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 15 stycznia 2014 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 17 stycznia 2014 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2014 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Projekt Karty Aktualizacji 1/2014 IRiESD (w wersji pdf)

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2014 (wersja pdf)Karta Aktualizacji B/1/2013 IRiESD- po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia ( grudzień 2013)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 05 grudnia 2013 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część szczegółowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi i przedłożeniu w dniu 09 grudnia 2013 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji B/1/2013 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji B/1/2013 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2013 (wersja pdf)IRiESD po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia ( wrzesień 2013)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 sierpnia 2013 r. procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i przedłożeniu w dniu 26 września 2013 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Projekt IRIESD wrzesień 2013 (wersja .pdf)

Raport z konsultacji Projekt IRiESD wrzesień 2013 (wersja pdf)IRiESD po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (luty 2011)

IRiESD przedłożona Prezesowi URE do zatwierdzenia 

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl