Flaga UE

Standardy Wymiany informacji ze Sprzedawcami i POB

Standardy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 • Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

  Planowana data wprowadzenia zmian: 1 stycznia 2019 roku.

  1. W komunikacie: 7.1.1. Wprowadzenie odbiorcy do pustego PPE w sekcji 1.1. usunięto pole: Kierunek.
  2. W komunikacie: 7.9.1. Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej w sekcji 1.2. usunięto pole: Typ PPE. 3.
  3. Na rozdziale 7: Procesy wymiany informacji przez Portal Sprzedawców dodano podrozdział 7.23. Zawiadomienie Sprzedawcy o należnej bonifikacie, który zawiera szablony komunikatów publikowanych przez OSD w przypadku naliczenia należnej bonifikaty: 
   a) 7.23.1. z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, 
   b) 7.23.2. z tytułu przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, 
   c) 7.23.3. z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej.

   

  Do pobrania:

  Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 25 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie od 25 stycznia 2019 roku Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji publikujemy skorygowany dokument  „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB”

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 25 stycznia 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 1 lutego 2019 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 lutego 2019 roku.

1. W komunikacie: 7.20.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy dokonano następujących zmian:

a) Zmienia się obowiązkowość pól z TAK na NIE dla parametrów:
* Data poprzedniego odczytu,
* Data bieżącego odczytu,
pola nie będą obowiązkowe dla not rozliczeniowych,

b) Słownik dla pola Typ komunikatu ulega rozbudowaniu o kod: TNOTA = nota rozliczeniowa,

c) Zmianie ulega nazwa pola: Numer faktury na Numer dokumentu rozliczeniowego,

d) Zmianie ulega parametr „liczba wystąpień sekcji” dla sekcji 1.1.1 Rozliczenie finansowe z 1..* na 0..* - co oznacza, że wystąpią komunikaty, dla których ta sekcja nie pojawi się w komunikacie (dla not rozliczeniowych),

e) Komunikat zostaje rozbudowany o nową sekcję 1.4 Nota rozliczeniowa zawierający pola:

* Typ bonifikaty – pole słownikowe,
* Podtyp bonifikaty – pole słownikowe,
* Wartość – wartość należności z tytułu bonifikaty.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 lutego 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 kwiecień 2019 roku.

 1. W komunikacie: 7.20.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy dokonano następujących zmian:

a) W sekcji 1 Nagłówek ulega rozbudowaniu słownik dla pola Typ komunikatu o kod: TKORN = korekta noty rozliczeniowej,

b) W sekcji 1.4 Nota rozliczeniowa zmienia się treść pola Opis dla parametru Wartość. Pole otrzymuje treść:

Wartość należności z tytułu bonifikaty dla typu komunikatu TNOTA lub watość korekty noty dla typu komunikatu TKORN

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 5 maja 2019 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2019 roku rozpoczniemy publikowanie na Portalu Informacji Pomiarowej nowego dokumentu DDG2 z danymi dobowo-godzinowymi poszczególnych PPE. Jednocześnie od tego dnia zaprzestaniemy publikacji danych dobowo-godzinowych w dokumencie DDG.

Wszystkie kolejne dokumenty dot. m.in. korekt w trybach Rynku Bilansującego M+2, M+4, M+15 będą generowane wg nowego standardu DDG2. Dokument DDG2 w trybach korekt zostanie opublikowany również wtedy, gdy nie dojdzie do zmiany danych lub statusów danych opublikowanych wcześniej w dokumencie DDG dotyczącym tej samej doby.

Jednocześnie informujemy, że po wdrożeniu planowanej w II kwartale 2020 roku renumeracji PPE do standardu GS1 w dokumencie DDG2 nie będą występowały PPE z literą „W” na końcu numeru (kierunek oddanie do sieci Energa-Operator SA). Przykładowy dokument DDG2 z PPE dwukierunkowym znajduje się w przykładowych plikach XML.

Do dokumentu dołączono przykładowe pliki XML oraz plik XSD komunikatu DDG2 dla PPE z oddaniem, poborem i PPE dwukierunkowego dla doby 23, 24 i 25-godzinnej.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 5 maja 2019 r.)

Przykładowe pliki DDG2 - format xml

Przykładowe pliki DDG2 - format xsd

Standardy obowiązujące od 27 stycznia 2020 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 27 stycznia 2020 roku.

 1. W rozdziale 4.2.: Struktura menu Portalu Sprzedawców wprowadzono zaktualizowany opis menu użytkownika (analogiczny jak w dokumencie: Instrukcja Użytkownika Portalu Sprzedawców).

 2. W rozdziale 6: Anulowanie procesów na Portalu Sprzedawców i przez usługę B2B zmianie ulega termin możliwości anulowania procesów z inicjatywy Sprzedawcy dla zgłoszeń:

  * Zmiana podstawowego Sprzedawcy = Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej,
  * Zmiana Odbiorcy,
  * Wprowadzenie Odbiorcy do pustego PPE,

  z 7 dni do 5 dni kalendarzowych przed wnioskowaną datą realizacji zgłoszenia zgodnie ze zmianami wynikającymi z pkt D.2.12. IRiESD.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 27 stycznia 2020 r.)

Standardy obowiązujące od 29 maja 2020 r.

Wykaz korekt wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 29 maja 2020 roku. Ponieważ korekty mają charakter porządkujący data wejścia w życie nie ulega zmianie.

 1. Uspójnienie Typu danych atrybutu dla wszystkich pól: jednostka.
  Wszystkie pola typu jednostka będą polami typu: słownikowe, również dla przypadków, kiedy w słowniku jest tylko jedna pozycja (np. kW, V, A).
 2. Wprowadzenie zapisów porządkujących dane w sekcji 1.4.1 Źródła energii w mikroinstalacji przez wydzielenie podsekcji 1.4.1.1 Źródło energii w mikroinstalacji, co oznacza, że dla każdego rodzaju źródła w danym PPE w komunikacie będzie wydzielona para wierszy z parametrami np.
  Pierwsze źródło:
  Źródła energii = SYN – generator synchroniczny
  Rodzaj odnawialnego źródła = WI – energia wiatru;
  Drugie źródło:
  Źródła energii = OFT – panele słoneczne
  Rodzaj odnawialnego źródła = PV – energia promieniowania słonecznego;

  Dotyczy komunikatów publikowane przez OSD:
  7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE
  7.4.3. Udostępnione dane paszportu
  7.5.3. Udostępnione dane PPE
  7.24.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej
  7.24.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu
  Wydzielenie podsekcji wprowadzono w celu poprawienia czytelności komunikatu przez połączenie wierszy w pary.

 3. W komunikacie 7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE w sekcji 1.4 Dane mikroinstalacji dodano pole: Data zmiany mocy zainstalowanej mikroinstalacji.
  Pole zostało dodane ponieważ data aktualizacji danych (publikacji komunikatu) może się różnić od daty zmiany mocy zainstalowanej tzn. może być późniejsza w stosunku do rzeczywistej daty zmiany mocy.
 4. W komunikacie 7.16.1. Zmiana parametrów umowy kompleksowej w sekcji 1.1.2 usunięto pola:
  Moc umowna
  Jednostka mocy umownej
  Pola te są nadmiarowe w stosunku do potrzeb. Do zgłoszenia zmiany mocy umownej będą służyć pola:
  Moc umowna stała w ciągu roku (w sekcji 1.1.2 – jeżeli moc nie jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach – zmieniona moc umowna zawsze obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca),
  lub
  Moc umowna w rozbiciu na miesiące (w sekcji 1.2.1 gdzie jest możliwość zmiany mocy na wskazane miesiące).

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 29 maja 2020 r.)

Standardy obowiązujące od 16 czerwca 2020 r.

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2020 planowane jest uruchomienie nowej wersji Portalu Informacji Pomiarowej (https://pwi.energa.pl).

Zmianie w nowej wersji ulegną:

 1. Interfejs użytkownika - zostanie zlikwidowane ograniczenie odnośnie działania portalu w jednej przeglądarce internetowej, nastąpi zastąpienie GUI działającego w technologii MS Silverlight jego odpowiednikiem w aktualnie wspieranej technologii.NET Core 3.0
 2. Interfejs do automatycznego pozyskiwania dokumentów z danymi pomiarowymi (obecna funkcjonalność interfejsu nie ulegnie zmianie, zostanie dodana możliwość pobierania dokumentów dla jednego wybranego kontrahenta lub wszystkich dla danego użytkownika)
 3. Logowanie do systemu dla użytkowników posiadających upoważnienie do danych pomiarowych więcej niż jednego sprzedawcy/POB – wybór, na którego kontrahenta zalogować się do portalu
 4. Loginy i hasła dostępowe dla użytkowników, o których mowa w punkcie 3 – z tymi użytkownikami będziemy się kontaktowali osobno
 5. Hasła – w związku ze zmianą szyfrowania haseł przed pierwszym logowaniem należy skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” celem ustawienia nowego hasła

Jednocześnie informujemy, że nie ulegną zmianie:

 1. Adres portalu
 2. Standardy udostępnianych dokumentów
 3. Loginy dostępowe użytkowników (z wyłączeniem użytkowników posiadających upoważnienie do danych pomiarowych więcej niż jednego sprzedawcy/POB)

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 16 czerwca 2020 r.)

Standardy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu aktualizacji dokumentu „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB” wprowadzającego uruchomienie rozliczania opłaty mocowej od dnia 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy.

Szczegóły znajdują się w załączniku „Komunikat informacyjny SWI 01_01_2021” .

 

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)

Standardy obowiązujące od 1 czerwca 2021 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

W związku z zaprzestaniem publikowania na Portalu Dostępowym Kontrahenta (https://pwi.energa.pl/PDK2/home) w dokumentach UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk wskazań z rejestru licznika 2.8.0. począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. ulega zmianie zapis:

w rozdziale 8.3. Udostępnienie Danych Pomiarowych (UDPM / UDPMk), podrozdziale 8.3.2. Zastosowanie dokumentu, tiret piąty - po treści: w dokumentach UDPM i UDPMk nie są publikowane wskazania liczników pochodzące z liczników z rejestrów sumacyjnych, usunięto treść: oznaczonych kodem OBIS 1.8.0 z wyjątkiem kierunku wytwarzanie - kod OBIS 2.8.0.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 01 czerwca 2021 r.)

Standardy obowiązujące od 16 listopada 2021 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 16 listopada 2021 roku.

 1. W komunikacie 7.20.1.: Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy wprowadzono zmiany:
  • W sekcji 1. Nagłówek dla atrybutu Przyczyna korekty rozszerzono słownik o wartości:
   • KORZOM – korekta zużycia dla opłaty mocowej
   • KORRFW – korekta – regulacja farmy wiatrowej
  • W sekcji 1.1.1. Rozliczenie finansowe zmieniono nazwę atrybutu Współczynnik sumatora na Współczynnik obiektu wirtualnego OV1
  • W sekcji 1.2.1.1. Wskazanie liczydła licznika dla atrybutu Straty energii zmianie uległ opis pola, który otrzymał treść: Wielkość strat energii dla rejestru z uwzględnieniem mnożnej liczydła oraz korekty wolumenowej. Wartości ujemne pomniejszają ilość energii, dodatnie powiększają wolumen.
 2. Zmianie ulega adres dostępu do usługi sieciowej Portalu Dostępowego Kontrahenta dla komunikatów pomiarowych w rozdziale 9.: Interfejs Portalu Dostępowego Kontrahenta dla systemów zewnętrznych.

Nowy adres: https://pdk.energa-operator.pl/PD_WS/PWIPublisherSoapBinding.asmx

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 16 listopada 2021 r.)

 

Standardy obowiązujące od 23 grudnia 2021 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 23 grudnia 2021 roku.

 1. W komunikacie 7.1.1. Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE wprowadzono zmiany:
  a ) w sekcji 1 dodano pole: Godzina podłączenia ryczałtu,
  b) w sekcji 1 dodano pole: Godzina odłączenia ryczałtu,
  c) w sekcji 1.4. dodano pole: Grupa przyłączeniowa VI.
 2. W komunikacie 7.18.1.  Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy wprowadzono zmiany:
  a) w polu 1.5. dla atrybutu Powód odczytu rozszerzono słownik o wartości:
  • M – odczyt instalacyjny
  • D – odczyt demontażowy
  b) w polu 1.10.7.1.3.1.2.4.2. dodano atrybut Uzupełniający powód odczytu ze słownikiem:
  • ZL – zerowanie liczydła
  • PL – przekręcenie liczydła
  c) w polu 1.10.7.1.4.1.1. dla atrybutu Kod przyczyny korekty rozszerzono słownik o wartość:
  • K6 – korekta zużycia na liczniku podstawowym na podstawie danych z licznika rezerwowego

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 23 grudnia 2021 r.)

Standardy obowiązujące od 5 lutego 2022 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 5 lutego 2022 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Rynku Mocy z dnia 23 lipca 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 1505), która zmienia sposób kalkulacji oraz poboru stawki opłaty mocowej. Nowelizacja wprowadza model, w którym wysokość tej opłaty dla odbiorców energii jest uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

 1. W komunikacie 7.18.1.: Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy wprowadzono zmiany w sekcji 1.10.6.1. Zużycie w podokresie:
  a) atrybut 1.10.6.1.1. otrzymuje treść: Ilość zużycia dla opłaty mocowej w podokresie,
  b) dodano nowy atrybut 1.10.6.1.2.: Ilość zużycia poza opłatą mocową w podokresie.


 2. W komunikacie 7.19.1.: Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy wprowadzono zmiany w sekcji 1.1.1. Rozliczenie finansowe:
  a) dla atrybutu Nazwa opłaty rozbudowany został słownik o wartości:
  OMW - opłata mocowa rozliczenie wg wolumenu
  OM500 – opłata mocowa poniżej 500 kWh
  OM500_1200 – opłata mocowa od 500kWh do 1200kWh
  OM1200_2800 – opłata mocowa powyżej 1200kWh do 2800 kWh
  OM2800 – opłata mocowa powyżej 2800 kWh
  OMK1 – opłata mocowa odbiorca końcowy K1
  OMK2 – opłata mocowa odbiorca końcowy K2
  OMK3 – opłata mocowa odbiorca końcowy K3
  OMK4 – opłata mocowa odbiorca końcowy K4
  b) dodano nowy atrybut: Współczynnik opłaty mocowej.


Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 05 lutego 2022 r.)

Standardy obowiązujące od 12 marca 2022 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 12 marca 2022 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Rynku Mocy z dnia 23 lipca 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 1505), która zmienia sposób kalkulacji oraz poboru stawki opłaty mocowej.  Nowe atrybuty w komunikatach informują o utworzonych grupach PPE na potrzeby rozliczenia opłaty mocowej (tzw. koszykowaniu).  

 1. W komunikatach:

7.3.1.  Zawiadomienie o zmianie danych PPE.

7.5.3. Udostępnione dane PPE

7.23.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej

7.23.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu  

dodano nową sekcję 1.5. Grupowanie PPE na potrzeby opłaty mocowej zawierającą atrybuty:

 • ID grupy,
 • Kod PPE wchodzącego w skład grupy – które może wystąpić wielokrotnie w ramach sekcji.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 12 marca 2022 r.)

 

Standardy obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 kwietnia 2022 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29-10-2021 r., która nakłada obowiązek udostępniania danych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przed i po sumarycznym bilansowaniu.

 1. W komunikacie 18.1.:  Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy dodano sekcję 1.10.7. Zbilansowane godzinowo wielkości A+ i A- z podziałem na podokresy zawierającą podsekcję 1.10.7.1. Zbilansowane godzinowo wielkości A+ i A- w podokresie, w której wprowadzono atrybuty:
  • Lista zbilansowanych wielkości A+ i A- z podziałem na strefy
  • Zbilansowana wielkość A+ i A- w strefie
  • Strefa pomiarowa
  • Suma zbilansowanych A+
  • Suma zbilansowanych A-
  • Kod przyczyny korekty zbilansowanych i zsumowanych wielkości A+ i A-
  • Data i godzina początku podokresu
  • Data i godzina końca podokresu
 1. Rozszerzono zakres zastosowania komunikatu 9. Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej. Komunikat będzie służył do zmiany typu rozliczenia umowy w PPE na „Prosumenta” lub „Odbiorcę z mikroinstalacją” dla punktów poboru spełniających warunki techniczne na umowach dystrybucyjnych.
 2. W rozdziale 8: Dokumenty publikowane przez Portal Dostępowy Kontrahenta dodano podrozdział 3.: Dane Dobowe Prosumentów (DDP/DDPM) zawierający opis nowych komunikatów:

  • DDP - Dane dobowe Prosumentów - publikowane dla Sprzedawców dobowo
  • DDPM - Dane dobowe Prosumentów – publikowane dla Sprzedawców miesięcznie

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r.)

Standardy obowiązujące od 1 maja 2022 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 maja 2022 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29-10-2021 r., która nakłada obowiązek udostępniania danych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przed i po sumarycznym bilansowaniu.

W komunikacie 7.19.1.: Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy [WSDL Invoice] wprowadzono zmiany :

 1. w sekcji 1. Nagłówek rozszerzono słownik dla atrybutu Przyczyna korekty o wartości:
  KORBIL – korekta bilansu
  KORWUJ – korekta bilansu (wartości ujemnych)
 1. w sekcji 1.2. Licznik dodano podsekcję 1.2.1.2. Bilans, która zawiera atrybuty:
  a) Bilans dodatni,
  b) Bilans ujemny,
  c) Jednostka miary bilansu.

 

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 01 maja 2022 r.)

Standardy obowiązujące od 29 czerwca 2022 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 29 czerwca 2022 roku.

 1. W rozdziale 6 Anulowanie procesów na Portalu Sprzedawców i przez usługę B2B uległa rozszerzeniu lista procesów objętych anulowaniem o proces: Zakończenie sprzedaży rezerwowej.
 2. Proces obsługi reklamacji w rozdz. 7.15. Zgłoszenie reklamacji został rozbudowany o opcjonalny komunikat 7.15.5. Wydłużenie terminu rozpatrzenia [WSDL Additional information] – zgodnie z zapisem ust. H.8. IRiESD, który dopuszcza wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz i pomiarów przez Operatora.
 3. W komunikatach:
  a) 7.1.1. Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE [WSDL Customer move in],
  b) 7.2.1. Zgłoszenie wyprowadzenia Odbiorcy z PPE [WSDL Customer move out],
  c) 7.15.1. Zgłoszenie reklamacji [WSDL Complaint],
  d) 7.16.1. Zmiana parametrów umowy kompleksowej [WSDL Change in comprehensive agreement],
  e) 7.23.3. Zakończenie sprzedaży rezerwowej [WSDL End of reserve supply],

  dodano atrybut: Numer telefonu osoby upoważnionej. Uzupełnienie zgłoszeń wymagajacych działania w terenie o dodatkowy numer kontaktowy wskazany przez Klienta usprawni realizację zleceń. Numer telefonu osoby upowaznionej bedzie wykorzystany tylko do realizacji składanego zlecenia i nie bedzie przechowywany w bazie danych Klienta.
 1. W komunikatach:
  a) 7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE [WSDL Notify MP characteristics],
  b) 7.4.3. Udostępnione dane paszportu PPE [WSDL Upfront MP characteristics],
  c) 7.5.3. Udostępnione dane PPE [WSDL MP characteristics],
  d) 7.23.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej [WSDL Notify reserve supply],
  e) 7.23.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu [WSDL Notify supply of last resort],

  dodano atrybuty i sekcje:
  • Procent strat energia czynna pobrana
  • Procent strat energia czynna oddana
  • Procent strat energia bierna Q1
  • Procent strat energia bierna Q2
  • Procent strat energia bierna Q3
  • Procent strat energia bierna Q4
  • Moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci
  • Moc przyłączeniowa pobierana z sieci
  • Moc minimalnego poboru
  • Moc źródeł energii odnawialnej
  • Dane źródeł energii nieodnawialnej
  • Moc źródeł energii nieodnawialnej
  • Technologia dla energii nieodnawialnej
  • Rodzaj energii pierwotnej nieodnawialnej
  • Dane magazynów energii
  • Moc magazynów energii
  • Technologia magazynu energii
  • Rodzaj energii pierwotnej dla magazynów energii
  • Grupowanie Prosumenta zbiorowego
  • Oznaczenie PPE w ramach Prosumenta zbiorowego
  • Udział procentowy

zmieniono nazwy atrybutów i sekcji:

  • Jednostka mocy przyłączeniowej – na: Jednostka mocy przyłączeniowych i mocy minimalnego poboru
  • Własność układu pomiarowego – na: Własność licznika
  • Dane mikroinstalacji – na: Dane źródeł wytwórczych
  • Źródła energii w mikroinstalacji – na: Dane źródeł energii odnawialnej
  • Źródła energii – na: Technologia dla energii odnawialnej
  • Rodzaj odnawialnego źródła w mikroinstalacji – na: Rodzaj energii pierwotnej odnawialnej

usunięto atrybuty:

  • Straty energii czynnej
  • Straty energii biernej

 

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 29 czerwca 2022 r.)

Standardy obowiązujące od 7 grudnia 2022 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 7 grudnia 2022 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29.10.2021 r., która nakłada obowiązek udostępniania danych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Prosumenta Zbiorowego oraz pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez poszczególnych Sprzedawców.

 

 1. W rozdziale 8: Dokumenty publikowane przez Portal Dostępowy Kontrahenta dodano podrozdział 4.: Dane Dobowe Prosumenta Zbiorowego (DDPZ/DDPZM) zawierający szablony i opis nowych komunikatów:

  • DDPZ – Dane Dobowe Prosumenta Zbiorowego – publikowane dla Sprzedawców dobowo
  • DDPZM – Dane Dobowe Prosumenta Zbiorowego – publikowane dla Sprzedawców miesięcznie

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 7 grudnia 2022 r.)

Standardy obowiązujące od 2 stycznia 2023 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 2 stycznia 2023 roku.

Zmiana wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodano nowe komunikaty służące do obsługi oświadczeń Klientów na umowach kompleksowych uprawnionych do dodatkowych limitów zużycia energii elektrycznej:

 1. Komunikat 7.28.1. Zgłoszenie obsługi oświadczeń odbiorcy uprawnionego.
 2. Komunikat 7.28.2. Odmowa obsługi oświadczeń odbiorcy.
 3. Komunikat 7.28.3. Akceptacja obsługi oświadczeń odbiorcy.

Zgodnie z Ustawą do obiorców uprawnionych zalicza się:
- gospodarstwa rolne,
- działy specjalne produkcji rolnej,
- odbiorców posiadający kartę dużej rodziny,
- osoby z niepełnosprawnością,
- rodzinne ogródki działkowe.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 2 stycznia 2023 r.)

 

 

Standardy obowiązujące od 30 maja 2023 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 30 maja 2023 roku.

Zmiany wynikają między innymi z wejścia w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, z późn. zm.) oraz Taryfy ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok, które polegały na wprowadzeniu nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Pozostałe zmiany polegają na dodaniu atrybutów dedykowanych do wymiany danych dotyczących Klientów przyłączonych do sieci wysokich i średnich napięć (tzw. Wielkiego Odbioru).    

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 30 maja 2023 r.)

Standardy obowiązujące od 1 czerwca 2023 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 czerwca 2023 roku.

 

 1. W komunikacie 7.18.1. Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy [ValidatedDataForBilling] wprowadzono zmianę:

  a) Zmieniono wartość w słowniku dla atrybutu 1.10.8.1.2. Kod jednostki miary:

  jednostka: AAh – A2h ulega zmianie na: kAAh - kA2h

 

 1. W komunikacie 7.19.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy [Invoice] wprowadzono zmiany:

  a) Zmieniono wartości w słowniku dla atrybutu Jednostka w sekcji 1.1.1. Rozliczenie finansowe:

  jednostka: AAh – A2h ulega zmianie na: kAAh - kA2h

  jednostka: VVh – V2h ulega zmianie na: kVVh - kV2h


Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 czerwca 2023 r.)

Standardy obowiązujące od 6 listopada 2023 r. - anulowano

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB (SWI).

W dokumencie wprowadzona została wymiana informacji dedykowanych dla Spółdzielni Energetycznych. Planowany termin wprowadzenia zmian:  od 6 listopada 2023 r

 1. W komunikacie 4.3. Udostępnione dane paszportu PPE dodano sekcję 1.6 Spółdzielnia Energetyczna, w której znajduje się atrybut:
 • PPE wchodzi w skład Spółdzielni Energetycznej
 1. W komunikacie 5.3. Udostępnione dane PPE sekcję 1.6 Spółdzielnia Energetyczna, w której znajdują się atrybuty:
 • PPE wchodzi w skład Spółdzielni Energetycznej
 • Kod Spółdzielni Energetycznej
 1. W rozdziale 8 dodano szablony i opisy nowych komunikatów publikowanych na Portalu Dostępowym Kontrahenta:
  a. Podrozdział 8.6. Dane Dobowe (profilowe) Członków Spółdzielni (DDS).
  b. Podrozdział 8.7. Dobowy Profil Zagregowany Członków Spółdzielni (DPZS).

 

Informacje zapisane w SWI czerwoną czcionką obowiązują od dnia 6 listopada 2023 roku.

Szablony WSDL dla komunikatów w punktach 1-2 zostaną opublikowane na minimum 90 dni przed 06-11-2023 r.

Standardy obowiązujące od 6 listopada 2023 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB (SWI).

W dokumencie wprowadzono nowe komunikaty pomiarowe dedykowane dla Spółdzielni Energetycznych. Planowany termin wprowadzenia zmian:  od 6 listopada 2023 r

 1. W rozdziale 8 dodano szablony i opisy nowych komunikatów publikowanych na Portalu Dostępowym Kontrahenta:
  a. Podrozdział 8.6. Dane Dobowe (profilowe) Członków Spółdzielni (DDS).

  b. Podrozdział 8.7. Dobowy Profil Zagregowany Członków Spółdzielni (DPZS).

Informacje zapisane w SWI czerwoną czcionką obowiązują od dnia 6 listopada 2023 roku.

Do pobrania:

Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od dnia 6 listopada 2023 roku.)

Standardy obowiązujące od 14 maja 2024 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB (SWI) wersja 2024/4.

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 14 maja 2024 r.

W komunikatach:

7.3.1.  Zawiadomienie o zmianie danych PPE [NotifyMPCharacteristics],

7.4.3. Udostępnione dane paszportu PPE [UpfrontMPCharacteristics],

7.5.3. Udostępnione dane PPE [MPCharacteristics],

7.19.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej [NotifyReserveSupply],

7.19.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu [NotifySupplyofLastResort

ulega rozbudowaniu słownik dla atrybutu Rodzaj niestandardowego rozliczenia” o wartość:

„AUTOKONS” – oznaczający autokonsumenta, czyli odbiorcę wytwarzającego energię elektryczną na własne potrzeby, bez możliwości wprowadzania energii do sieci OSD.

 

Zmiany wchodzące w życie od: 24 lutego, 14 maja oraz 14 czerwca 2024 roku wyróżnione są w treści czerwoną czcionką.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB ( obowiązujące od 14 maja 2024 r.

 

 

Publikacja danych pomiarowych od 10.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od 10 lutego 2020 roku w dokumentach pomiarowych DDG2, UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk publikowanych na Portalu Informacji Pomiarowej nie będą występowały PPE z literą „W”. Dane wytwórców i prosumentów z kierunku oddania i poboru do sieci ENERGA-OPERATOR SA będą publikowane pod tym samym wspólnym 18 znakowym kodem PPE (PL0037XXXXXXXXXXXX), a do identyfikacji kierunku należy wykorzystywać dostępne w dokumentach parametry kod OBIS (UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk) lub kierunek (DDG2). Zmiany w dokumentach podyktowane są planowaną w 2021 roku renumeracją PPE do standardu GS1.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl